Görüş Yazıları

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların İlanı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 86420598-146/3060 31.03.2023
Konu : İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik
Ortamda Yapılacak Satışların İlanı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün 9118 sayılı yazısı.

18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun (İİK) 114’üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanunun 39’uncu maddesinde, İİK’nın 114’üncü maddesinde yer alan değişikliklere ilişkin hükümler de dahil olmak üzere bazı hükümlerin 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.
7418 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ile İİK’nın 114’üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Elektronik Satış Portalı” ibaresi “Elektronik satış portalı ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasının birinci cümlesine “Gazete” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ibaresi eklenmiş, mevcut beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın-İlân Kurumu aracılığıyla aşağıda belirtilen usulde yapılır.”
“Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilir. Ancak;
1. Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasının üzerinde ve iki milyon Türk lirasının altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edilir. Satışın yapılacağı yerde resmî ilan yayınlama hakkını haiz yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması hâlinde ilan, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesi aracılığıyla duyurulur.
2. Toplam muhammen bedeli iki milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar ise bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılır.
3. Gazete veya internet haber sitesinde yayınlanacak ilanlar eş zamanlı olarak Basın İlân Kurumu İlan Portalında da duyurulur.
4. Bu madde kapsamında Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanacak ilanlardan ücret alınmaz.
5. Bu fıkrada yer alan parasal limitler bir önceki yılın Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak Adalet Bakanlığı tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat gününden itibaren geçerli olmak üzere aynı güne kadar Resmî Gazete’de ilan edilir. Parasal limitler olağanüstü hâllerde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenebilir.”
“Şu kadar ki, gazetede, internet haber sitesinde, elektronik satış portalında veya Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilir.”
Mezkûr Kanunun 39’uncu maddesinde;
“Bu Kanunun;
a) 20 nci, 21 inci, 22 nci, 25 inci, 26 ncı ve 27 nci maddeleri ile 28 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentleri 1/4/2023 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.” hükmüne yer verilmiştir.
İİK’da yapılan değişiklikler neticesinde 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikteki ilgili hükümler değiştirilmiş ve iş bu değişiklik 31.03.2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu itibarla;
Yapılan düzenlemelerin 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle bu tarih itibarıyla elektronik ortamda hazırlanacak satışlarda toplam muhammen bedeli;
Beş yüz bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına alakadarların menfaatleri dikkate alınarak icra dairesince karar verileceği,
Beş yüz bin Türk lirasının üzerinde ve iki milyon Türk lirasının altında olanlar için satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edileceği, satışın yapılacağı yerde resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması hâlinde ilanın icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edileceği,
İki milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar için ise bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiili satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede ilan edileceği,
Hususlarının dikkate alınması gerekmekte olup, Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı da ekte sunulmuştur.
Bilgi edinilmesi ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan icra dairelerine ve satış memurluklarına duyurulmasını arz/rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu