Kararnameler

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarının 2023 Yılı Atama Kararnamesi

İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARININ
2023 YILI ATAMA KARARNAMESİ

İcra müdürü ve müdür yardımcıları hakkında 2023 yılı kararname çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan atamaların Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.
A-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1) İlgililerin, eşlerinin görev yaptığı kurum (kamu-özel), görev yeri, mesleği ve unvanı alanlarına ilişkin UYAP kayıtlarını kontrol ederek personel ekranından güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.
2) İlgililerin mazeretlerini gösteren bilgi ve belgeleri UYAP sistemine eklemeleri gerekmektedir.
3) Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi uyarınca üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarına itibar edilecek olup Yönetmeliğe uygun olmayan raporlar dikkate alınmayacaktır.
4) Atanma talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/ Personel İşlemleri/İcra Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile onaylayarak 16.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi belirtilen tarihler dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen mahallerde görev yapanlardan e-imza erişimi bulunmayanların belirtilen usulde taleplerini UYAP üzerinden e-imzasız şekilde kaydetmeleri gerekmektedir.
B-2023 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları:
1) 2023 yılı kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.
2) Hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2023 tarihi esas alınacak ve Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen hususlar gözetilecektir.
3) Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.
4) Son 3 yıl içerisinde kura kararnamesi ile atananlardan daha önce 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde icra kâtibi olarak görev yapanların bu bölgelerdeki görev yaptıkları yerlere atamaları yapılmayacaktır.
5) Eşi icra personeli olarak görev yapanların eş durumu mazeretlerine dayalı olarak kararname kapsamına alınmaları durumunda, iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre eşinin görev yaptığı mahal dışına da birleştirmeleri yapılabilecektir. Aynı mahalde görev yapan eşlerden birisinin hizmet süresi dolmuş ise, görev yaptıkları ve talepte bulundukları mahallerin iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre görev süresi uzatılabileceği gibi, eşlerin atamaları başka bir mahale de yapılabilecektir.
6) Atamalarda ilgililerin taleplerinin teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde, tercihlerinin mümkün olduğunca farklı illerden olması hususu da gözetilerek, en az yedi yer tercih etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca görev yaptığı mahalde bölge hizmet süresini doldurup yasal mazereti bulunmayanların atamalarının başka bir coğrafi bölgeye yapılması esastır.
7) Ekte ilan edilen atama yapılması planlanan mahaller listesi iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre belirlenmiştir. Ancak ihtiyaç bulunması halinde bu mahaller dışına da resen atama yapılabilecektir. Yine afet bölgesi ilan edilen mahallerde oluşabilecek personel ihtiyacı kapsamında bu mahallere, ek listede belirtilenden fazla resen atama yapılabilecektir.
8) Mazerete dayalı olarak atanmak veya yerinde kalmak isteyenlerin talepleri, ilgili Yönetmelik hükümleri ile iş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak değerlendirilecek olup, mazeretleri sebebiyle kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir. 3.2.2023 tarihli ilan kapsamında mazeretine ilişkin ön talep gönderenlerin, bu ilan doğrultusunda yukarıda belirtilen tarihler arasında mazeretlerini ve yer tercihlerini içerir taleplerini yeniden göndermeleri gerekmektedir.
9) Hizmet gereği yapılacak olan atamalarda ilgililer resen atamaya tâbi tutulacak olup, hizmet gereği kararname kapsamına alınanların ataması, planlanan mahaller listesi dışına da yapılabilecektir.
10) Kararname ile atama yapılması planlanan mahallerde münhal kalacak kadrolar ile planda yer almayan diğer mahallerdeki kadrolara kura kararnamesi ile atama yapılacaktır.
11) Mazeret nedeniyle geçici görevlendirme ile çalışanların talep göndermeleri gerekmekte olup, atanma durumları değerlendirilecektir.
12) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 8 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanlar, ikinci bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanlar talep etmeleri halinde kararname kapsamına alınacaktır. Bu şekilde talepte bulunanlar, “taleplerim olmaz ise yerimde kalmak istiyorum” şıkkını işaretleseler dahi kararname kapsamında tercihleri dışında da başka mahallere atanabilecektir.
13) Azami hizmet süreleri bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede 10, ikinci bölgede 6, üçüncü bölgede 3, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise 2 yıldır. Bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaktır.
14) Kura kararnamesi ile;
a) Birinci bölge olan mahallere atananlardan;
Bulunduğu yerde 3 yılını tamamlayanların bu bölgedeki ihtiyaç nedeniyle görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. Bu kapsamdakilerin afet bölgesi ilan edilen yerlerden özellikle ihtiyaç bulunan mahallere atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri, görev yaptıkları ve talepte bulundukları mahallerin iş, ihtiyaç ve kadro durumları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
b) İkinci ve üçüncü bölge mahallere atanıp bulunduğu yerde 3 yılını tamamlayanlar ile dördüncü ve beşinci bölge mahallere atanıp bulunduğu yerde 2 yılını tamamlayanlar kararname kapsamına alınmıştır.
15) Kura kararnamesi sonrası Yönetmeliğin 41. maddesi gereğince mazerete dayalı olarak atamaları yapılanlar talepleri olmasa dahi resen kararname kapsamına alınacaktır. Ancak mazerete dayalı ataması yapılanlardan mazeretlerinin devam ettiğini belgeleyenlerin durumu ayrıca değerlendirilecektir.
16) 6 Şubat 2023 tarihinde ve devamı günlerde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen mahallerde görev yapan icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının atama durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerekmiştir.
Bu itibarla; afet bölgesi ilan edilen mahallerde görev yapanlardan depremdenetkilenenlerin,
a) Yer değişikliği talepleri yukarıda belirtilen esaslar ile sınırlandırılmaksızın Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamında bulundukları mahallin mevcut durumu ile görev yaptıkları ve talepte bulundukları mahallerin iş, ihtiyaç ve kadro durumları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin taleplerinde Yönetmeliğin 34 üncü maddesi doğrultusunda aynı veya bir üst bölgeden en az yedi yer tercih etmeleri, ayrıca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere personelden yakınları vefat edenlerin, kendileri veya yakınları yaralananların, ikametleri hasar görenlerin bu durumlarına ilişkin bilgileri atanma talep formu açıklama kısmında ayrıca beyan etmeleri önem arz etmektedir.
b) Bulunduğu yerde görev süresi dolanların yerinde kalma talepleri ayrıca değerlendirilecektir.
17) 6.1.2023 tarihinde icra başmüdürlerine ilişkin görevlendirme ilan edilmiş olup, bu kararname kapsamında icra başmüdürü görevlendirmesine ilişkin talep alınmayacaktır. İcra başmüdürü olarak görevlendirilenlerden bulunduğu yerde icra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcısı olarak toplamda 10 yıllık hizmet süresini dolduranların talep etmeleri halinde bulundukları yerdeki görev süresi bir yıl daha uzatılabilecektir. Talep etmeyenler kararname kapsamına alınarak atamaları öncelikle başka birinci bölge mahallere icra müdürü veya icra
müdür yardımcısı olarak yapılacak olup, başmüdür görevlendirmesi atama yapılan mahalde İcra Daireleri Başkanlığı bulunup bulunmaması ve görevlendirmeye esas ihtiyaç durumuna göre ayrıca değerlendirilecektir.
İlanen duyurulur.

Atama Yapılması Planlanan Mahaller

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu