12. Hukuk Dairesi2019 YılıDosyanın Yenilenmesi

Bir yıllık süre içinde haciz talebinde bulunan alacaklının haciz talebini geri alması halinde, yeniden bir yıllık haciz isteme süresinin işlemeye başlamayacağı, alacaklının ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin, varsa kalan kısmında, yeniden haciz talebinde bulunabileceği- Borçlulara ödeme emrinin tebliğ edildiği ve yasal 1 yıllık süre içinde alacaklının haciz talebinde bulunduğu görüldüğünden, alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup İİK. mad. 78/5 gereğince harç alınmasının ve borçlulara yenileme emrinin tebliğe çıkarılmasının gerekmeyeceği, haczin birden fazla yenilenmesinin anılan kuralın uygulanmasını engellemeyeceği-

Bir yıllık süre içinde haciz talebinde bulunan alacaklının haciz talebini geri alması halinde, yeniden bir yıllık haciz isteme süresinin işlemeye başlamayacağı, alacaklının ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin, varsa kalan kısmında, yeniden haciz talebinde bulunabileceği- Borçlulara ödeme emrinin tebliğ edildiği ve yasal 1 yıllık süre içinde alacaklının haciz talebinde bulunduğu görüldüğünden, alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup İİK. mad. 78/5 gereğince harç alınmasının ve borçlulara yenileme emrinin tebliğe çıkarılmasının gerekmeyeceği, haczin birden fazla yenilenmesinin anılan kuralın uygulanmasını engellemeyeceği-

Mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 21/12/2017 tarihli ve 2017/8638 Esas – 2017/15970 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı .. Varlık Yönetim A.Ş. ( birleşmeden önceki … Varlık Yönetim A.Ş.) tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi N. Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlular tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda, icra dosyasında temlik alacaklısı sıfatı ile işlem yapan T. Varlık Yönetim A.Ş.’nin taraf sıfatı bulunmadığı, icra dosyasında yenileme talebi olmadığı gibi borçlulara yapılmış bir tebligatın olmadığını ileri sürerek, adı geçen tarafından yapılan işlemlerin usulsüz olması nedeniyle takibin iptali ve hacizlerin kaldırılmasını talep ettikleri, mahkemece; alacaklı tarafın alacağını temlik etmesinde usul ve yasaya göre herhangi bir engelin bulunmadığı, alacağın temlik edilmesinin kefilliğe hiç bir etkisinin olmayacağı ve sorumluluğun devam edeceği, takip nedeniyle konulan hacizlerde usulsüzlük bulunmadığı, taşınmazlar üzerine konulan hacizleri kaldırmayı gerektirecek bir durumun bulunmadığı, alacaklı vekilinin satış istediği ve satış avansını yatırdığı, yapılan haciz ve alacağın temliki konusunda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği, mahkeme kararının Dairemizin 21/12/2017 tarih, 2017/8638 E.- 2017-15970 K. sayılı ilamıyla “……. …Şikayete konu İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2014/21589 Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı F.F. Kiralama A.Ş tarafından 13.12.2010 tarihinde bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe başlandığı, takibin kesinleşmesi üzerine alacaklı vekilinin talebi ile borçlular aleyhine haciz işlemlerine başlandığı, en son 15.06.2012 tarihinde alacaklı vekili Av. Seyithan Ayvazoğluyüksel tarafından haciz talebinde bulunulduğu, adı geçen alacaklı veya vekili tarafından başkaca işlem yapılmadığı görülmektedir. Bu tarihten sonra, takip dosyası içerisinde mevcut, 27.05.2014 tarihinde icra müdürlüğünce havalesi yapılmış, L. Varlık Yönetim A.Ş vekili tarafından sunulan evrakın incelenmesinde ise, dosya alacağının temlik alındığı beyan edilerek haciz talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, dilekçe ekinde yer alan “Alacak Temlik Sözleşmesi” başlıklı belgede, temlik işleminin, takip alacaklısı olmayan Fortis Bank A.Ş ile L. Varlık Yönetim A.Ş arasında 07.12.2009 tarihinde (inceleme konusu takip tarihinden evvel) yapıldığı, temlik sözleşmesi ekinde yer alan takip dosyası ve borçluya dair bilgilerin, inceleme konusu İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/28121 Esas (yeni 2014/21589 Esas) sayılı dosyası ile ilgisi bulunmadığı görülmektedir. Her ne kadar, temlik sözleşmesine ve haciz taleplerine dair beyanları içeren 27.05.2014 havale tarihli dilekçede, inceleme konusu İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/28121 Esas (yeni 2014/21589 Esas) sayılı dosya bilgilerine dair kaşe basılmış ise de, dilekçe üzerinde yer alan “dosya no” bilgisi ile temlikname ekinde yer alan listede adı geçen borçlu isminin (M. E.) üzerinin karalandığı görülmektedir.

Gelinen aşamada ise, 19.08.2014 havale tarihli tutanakta, bu defa temlik alacaklısı olduğu ileri sürülen L. Varlık Yönetim A.Ş’nin 10.06.2014 tarihinde T. Varlık Yönetim A.Ş çatısı altında birleştiği beyan edilerek borçlular aleyhine, alacaklı vekili beyanı ile haciz talebinde bulunulmuş, devam eden takip işlemleri T. Varlık Yönetim A.Ş vekillerinin talebi üzerine yapılmış ve 17.05.2017 havale tarihli tutanakta ise T. Varlık Yönetim A.Ş’nin, .. Varlık Yönetim A.Ş. çatısı altında birleştiği bildirilmiştir. Bu durumda, takip başlatan alacaklı F.F. Kiralama A.Ş tarafından adı geçen temlik alacaklısı konumundaki şirketlere yapılmış herhangi bir temlik işleminin dosya içerisinde mevut olmadığı sabittir.

O halde mahkemece, varlık yönetim şirketlerinin devir ve birleşme işlemlerinden önce ilk temlik alacaklısı konumunda olan L. Varlık Yönetim A.Ş’ye, takip alacaklısı F.F. Kiralama A.Ş tarafından, inceleme konusu İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/28121 Esas (yeni 2014/21589 Esas) sayılı dosyasına ilişkin olarak yapılmış bir temlik işleminin olup olmadığı araştırılarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.” gerekçesiyle bozulduğu, dairemizin anılan bozma ilamına karşı alacaklının karar düzeltme yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır.

Alacaklının karar düzeltme dilekçesi ekinde sunduğu 05.12.2012 tarihli devir ve temlik olunan tahsili gecikmiş alacak için temlik beyanına ilişkin belgenin incelenmesinde; temlik edenin takip alacaklısı F.F. Kiralama A.Ş., temlik alanın L. Varlık Yönetim A.Ş. olduğu, temlik sözleşmesinin şikayete konu icra dosyasını kapsadığı görülmektedir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 78/2. maddesi gereğince, alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Bu durumda takip dosyası işlemden kaldırılır (md. 78/4). Bir yıllık süre (md.78/2) içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde yeniden bir yıllık haciz isteme süresi işlemeye başlamaz. Alacaklı ancak, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin, varsa kalan kısmında, yeniden haciz talebinde bulunabilir (md. 78/5).

Anıan sürelerin geçirilmesi halinde, alacaklının “haciz isteme hakkı” düşer. Alacaklı, yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlâma dayalı olmayan takiplerde, yenileme talebi üzerine harç alınır (md.78/5).

Somut olayda borçlulara ödeme emrinin 28.12.2010 tarihinde tebliğ edildiği ve yasal 1 yıllık süre içinde alacaklının 09.02.2011 tarihinde haciz talebinde bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup olayda İİK’nun 78/5. maddesi gereğince harç alınması ve borçlulara yenileme emrinin tebliğe çıkarılması gerekmez. Haczin birden fazla yenilenmesi anılan kuralın uygulanmasını engellemez.

O halde, alacaklının 01/03/2018 tarihli karar düzeltme dilekçesi ekinde sunduğu temlik sözleşmesi dikkate alındığında, mahkemenin şikayetin reddine dair kararı doğru olup, Dairemizce onanması gerekirken, bozulduğu anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 21/12/2017 tarih, 2017/8638 E.- 2017/15970 K. sayılı bozma ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 17/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 17.01.2019 T. E: 2018/9730, K: 408

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu