12. Hukuk Dairesi2018 YılıHaciz

Belediye Mallarının Haczi

AYM 17.06.2015 tarih ve 2014/194 E. ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesiyle eklenen fıkranın birinci cümlesinin “..ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ibaresi ile ikinci cümlesinin “…veya kamu hizmetlerini aksatacak..” ibaresinin iptal kararı gereğince, alacaklının, borçlu belediyenin mal beyanında bildirdiği mallar dışındaki mallarının da haczini isteyebileceği ve icra müdürlüğünün de haczi koymaktan kaçınamayacağı-


Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.. D..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu belediye hakkında başlatılan örnek 4-5 ilamlı icra takibinde, alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; borçlu belediyenin 3, şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarının haczi için bankalara İİK’nun 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesine ilişkin taleplerinin icra müdürlüğünce 10.03.2015 tarihinde reddedildiğini ileri sürerek bu kararın iptalini talep ettiği, mahkemece, icra müdürlüğü kararının usul ve yasaya uygun bulunduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin 17.06.2015 tarih ve 2014/194 E. – 2015/55 K. sayılı, Resmi Gazete’nin 26.06.2015 tarih ve 29398 sayısında yayımlanan kararı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesiyle eklenen fıkranın birinci cümlesinin “..ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ibaresi ile ikinci cümlesinin “…veya kamu hizmetlerini aksatacak..” ibaresinin ve ayrıca 6552 sayılı Kanun’un 123. maddesiyle eklenen geçici 8. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
Bu durumda, anılan yasa maddesi, artık şikayete konu takip dosyasındaki haciz işlemlerine uygulanamaz. Öte yandan, 5393 sayılı Yasa’nın 15/son maddesindeki, haciz işleminin sadece gösterilen mal üzerine uygulanacağına dair kısmının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş olması nedeniyle, aynı maddede yer alan; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gözetilmek suretiyle belediye mallarının haczi mümkündür.
Ayrıca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 79/1. maddesi gereğince, icra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi yapması gerekir. Yine aynı Kanun’un 85/1. maddesi gereğince, icra müdürlüğünce, borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta bulunan menkul malları ile gayrimenkullerinden ve alacak ve haklarından alacaklının ana para, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı, haczedilecektir (HGK’nun 10/06/2009 tarih, 12-213/244 sayılı kararı). Buna göre; kural olarak, icra müdürünün haciz talebini yerine getirme konusunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmadığının kabulü gerekir. Ancak kural bu olmakla birlikte, İİK’nun 82. maddesine 02/07/2012 tarih ve 6352 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ile eklenen son fıkrada yer alan “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir” düzenlemesi karşısında, icra memurunun, haczi talep edilen malın bu madde uyarınca haczinin kabil olup olmadığını değerlendirerek, bu doğrultuda haciz talebini yerine getirip getirmeme konusunda takdir yetkisi bulunduğunun kabulü gerekir.
Somut olayda, 15.01.2015 tarihinde, borçlu belediyenin Şişli,Meşrutiyet Mahallesi, 9337 Ada, 7 Parselde bulunan taşınmazını mal beyanı olarak bildirdiği, bilahare alacaklı vekili tarafından, borçlu belediyenin 3. şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarının haczi için bankalara İİK’nun 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinin talep edildiği, icra müdürlüğünce, 10.03.2015 tarihinde, borçlu belediye tarafından 6552 sayılı yasanın 121. maddesi gereğince borçlu olduğu miktar için Şişli,Meşrutiyet Mahallesi, 9337 Ada,7 Parselde bulunan taşınmaz mal beyanı olarak bildirildiğinden bahisle taşınmaz üzerine haciz konulmasına, 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.
Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereğince, alacaklının, borçlu belediyenin mal beyanında bildirdiği mallar dışındaki mallarının da haczini isteyebileceği ve icra müdürlüğünün de haczi koymaktan kaçınamayacağı anlaşılmakla, mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 10.03.2015 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
12. HD. 02.07.2018 T. E: 9071, K: 7066

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu