2016 Yılı23. Hukuk DairesiSorumluluk&Tazminat

Adli işlem niteliğindeki icra müdürlüğü işlem ve kararlarına karşı İcra ve İflas Kanunu’nun şikayet kurumunu düzenlediği ve müdürlük kararlarının değiştirilme ya da iptalini, şikayet yoluyla başvuru halinde İcra Hakimliğinin kararıyla olanaklı kıldığı, durum bu olunca, icra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermelerinin kural olarak mümkün olmadığı-

Adli işlem niteliğindeki icra müdürlüğü işlem ve kararlarına karşı İcra ve İflas Kanunu’nun şikayet kurumunu düzenlediği ve müdürlük kararlarının değiştirilme ya da iptalini, şikayet yoluyla başvuru halinde İcra Hakimliğinin kararıyla olanaklı kıldığı, durum bu olunca, icra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermelerinin kural olarak mümkün olmadığı-

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Şikayetçi vekili, şikayet edilen tarafından borçlu Lüks Show Tur. San. Tic. Ltd Şti hakkında Ankara 8. İcra Müdürlüğü’nün 2006/10929 sayılı dosyasından rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan icra takibinde, borçluya ait 06 HTD 28 plakalı aracın, alacağına mahsuben davalıya ihale edildiğini, 8. İcra Müdürlüğü’nce 21.01.2011 tarihinde sıra cetvelinin düzenlendiğini, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/565 karar sayılı kararı ile davalının 1. sıradaki payının davacıya ödenmesine karar verildiğini, ancak icra müdürlüğünce kendiliğinden 21.01.2011 tarihli sıra cetvelinden dönülerek 10.01.2014 tarihinde yeniden sıra cetveli düzenlendiğini ve bu sıra cetvelinde davalının rehinli takibinden dolayı yine 1. sırada gösterildiğini, düzenlenen sıra cetvelinin kesinleşmiş mahkeme kararına aykırı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin ve sıra cetveli yapılmasına yönelik işlemlerin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Şikayet edilen vekili, 21.01.2011 tarihli sıra cetvelinin düzenlenmesi sırasında hata yapıldığını, bu nedenle yeniden sıra cetveli düzenlendiğini savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; 21.01.2011 tarihli sıra cetvelinin düzenlendiği sırada, 06 HTD 28 plakalı aracın 05.04.2007 tarihli ihale günü bildirilmeden araç üzerindeki hacizlerin diğer icra müdürlüklerinden sorulduğu, yazı tarihi itibariyle bazı hacizlerin düştüğünün bildirildiği, sıra cetvelinin de bu bilgilere göre düzenlendiği, bu nedenle sıra cetvelinde yer alması gerekirken bazı alacakların yer almadığı, bunun üzerine satış tarihi itibari ile mevcut olan hacizler dikkate alınarak 10.01.2014 tarihinde yeniden sıra cetveli düzenlendiği, sıra cetveli düzenlenmesinin yerinde olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Dava, Ankara 8. İcra Müdürlüğü’nün 2006/10929 esas sayılı icra dosyasında ortak borçluya ait aracın satışı sonrası düzenlenen sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. Dava konusu sıra cetvelinin düzenlendiği icra dosyasında, aynı araç için daha önce 21.01.2011 tarihinde sıra cetveli düzenlendiği, düzenlenen bu sıra cetvelinde şikayetçinin birinci sıraya, şikayet edilenin ikinci sıraya yazıldığı, şikayetçinin, şikayet edilen aleyhine Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/206 E., 2012/565 K. sayılı dosyasında dava açıldığı, yargılama sonunda şikayet edilene ayrılan payın şikayetçiye ödenmesine karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmıştır. Hal böyle iken, Ankara 8. İcra Müdürlüğü, kesinleşmiş 21.01.2011 tarihli sıra cetveli kararından kendiliğinden dönerek, dava konusu 10.01.2014 tarihli sıra cetvelini düzenlediği ve bu sıra cetvelinde de birinci sıraya şikayet edileni, ikinci sıraya şikayetçiyi yazdığı görülmüştür. Hukuk Genel Kurulu’nun 03.10.2007 tarih, 2007/12-601 E., 2007/695 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere, adli işlem niteliğindeki icra müdürlüğü işlem ve kararlarına karşı İcra ve İflas Kanunu şikayet kurumunu düzenlemiş ve müdürlük kararlarının değiştirilme ya da iptalini, şikayet yoluyla başvuru halinde İcra Hakimliğinin kararıyla olanaklı kılmıştır. Durum bu olunca, icra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değildir. Bu itibarla mahkemece, açıklanan sebeplerle sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikeyetin reddine karar verilmesi yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 25.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

23. HD. 25.01.2016 T. E: 2015/8676, K: 332

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu