12. Hukuk Dairesi2023 YılıHacizİhtiyati Haciz

492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli I sayılı tarifenin B/I-3. fıkrası gereğince, tahsil harcının doğması için takibin harca esas safhasının yerine getirilmesi gerektiği, ödeme emri tebliğinden önceki ödemelerden tahsil harcı alınamayacağı, bu harcın ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemlerden alınacağı, ihtiyati haciz ile icra takibinin ayrı hukuki düzenlemelere ilişkin olup, takip kesinleşmediği sürece ihtiyati haczin icrai hacze dönüşmeyeceği ve bu durumda ihtiyati haczin icra takip işlemi sayılmayacağı gerekçesiyle, ihtiyaten haczedilen mallardaki hacizlerin fekki nedeniyle tahsil harcı da alınamayacağı

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/11644
Karar No : 2023/3713

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 13.09.2022
SAYISI : 2022/1512 E., 2022/1375 K.
DAVA TARİHİ : 08.06.2022
HÜKÜM/KARAR : Ret
TEMYİZ EDEN : Davalı/3. Kişi
İLK DERECE MAHKEMESİ : Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18.07.2022
SAYISI : 2022/339 E., 2022/530 K.

Taraflar arasındaki şikayet uyuşmazlığından dolayı yapılan inceleme sonunda İlk Derece Mahkemesince, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 29.05.2022 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararın şikayet edilen Maliye Hazinesi tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, başvurunun esastan reddine hükmedilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayet edilen Maliye Hazinesi tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. ŞİKAYET
Borçlular icra mahkemesine başvuru dilekçelerinde; borçlular adına çıkartılan ödeme emri tebligatlarının bila tebliğ iade edilmesi nedeniyle takibin henüz kesinleşmediğini, borçlular tarafından 17.05.2022 tarihinde tahsil harcının sehven yatırıldığını ve ödenen harcın iadesi taleplerinin, müdürlüğün 29.05.2022 tarihli kararı ile reddedildiğini, ancak alacaklı tarafından alınan ihtiyati haciz kararının icra takip dosyasında infaz edilmesinden sonra, alacaklı tarafından ihtiyati haciz kararından feragat edilmesi nedeniyle takibin kesinleşmediğini ve bu suretle ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden ihtiyati hacizlerin fek edilmesi nedeniyle tedbir niteliğindeki ihtiyati haciz için tahsil harcı alınamayacağını ileri sürerek, icra müdürlüğünün 29.05.2022 tarihli kararının kaldırılmasını ve sehven yatırılan tahsil harcının iadesini talep etmişlerdir.

II. CEVAP
Alacaklı banka cevap dilekçesinde; şikayetin icra müdürlüğü işlemi hakkında olması ve şikayetin yapılmasına alacaklı bankanın sebebiyet vermemiş olması nedeniyle alacaklı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararı ile; 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli I sayılı tarifenin B/I-3. fıkrası gereğince, tahsil harcının doğması için takibin harca esas safhasının yerine getirilmesi gerektiği, ödeme emri tebliğinden önceki ödemelerden tahsil harcı alınamayacağı, bu harcın ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemlerden alınacağı, ihtiyati haciz ile icra takibinin ayrı hukuki düzenlemelere ilişkin olup, takip kesinleşmediği sürece ihtiyati haczin icrai hacze dönüşmeyeceği ve bu durumda ihtiyati haczin icra takip işlemi sayılmayacağı gerekçesiyle, ihtiyaten haczedilen mallardaki hacizlerin fekki nedeniyle tahsil harcı da alınamayacağı belirtilerek, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 29.05.2022 tarihli kararının iptaline hükmedilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde Maliye Hazinesi istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Maliye Hazinesi istinaf dilekçesinde; İlk Derece Mahkemesi kararının, eksik incelemeye dayalı olup usul ve esasa aykırı olduğunu ileri sürerek, kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararı ile; İlk Derece Mahkemesinin karar gerekçesi tekrar edilmek suretiyle kararın yerinde olduğu belirtilerek, Maliye Hazinesinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde Maliye Hazinesi temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Maliye Hazinesi temyiz başvurusunda; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü hususları tekrar etmek suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık; icra müdürlüğünün 29.05.2022 tarihli işlemini şikayete ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
İİK md. 16., 257., 264., 289., 492 sayılı Harçlar Kanunu I sayılı Tarife

3. Değerlendirme
İcra mahkemesine şikayet yolu ile başvuranlar Azimkar …. Ltd. Şti. ile Murat Yavaş olmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçeli karar başlığında, borçlulardan Murat Yavaş’ın şikayetçi olarak yazılmamasının mahallinde düzeltilebilir maddi hata olduğunun anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre Maliye Hazinesinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Harç alınmasına yer olmadığına,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

25.05.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu