İtirazın KaldırılmasıYargıtay Kararları

Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılan İtiraz, İtirazın Kaldırılmasında Hukuki Yarar Yokluğu

12. Hukuk Dairesi         2021/10545 E.  ,  2021/10680 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından yapılan adi kiraya ve hasılat kiralarına ait (örnek 13) takipte muaccel hale gelmiş kira bedellerinin tahsili ile tahliye talep edildiği, ödeme emrinin borçluya tebliği üzerine borçlu şirket vekilinin borca itiraz ettiği, itiraz üzerine alacaklının icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ile takibin devamını ve borçlunun kiralanan taşınmazdan tahliyesini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesi’nce istemin kabulü ile itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, borçlunun taşınmazdan tahliyesine karar verildiği, kararın borçlu yanca istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddedildiği görülmektedir.
İİK’nun 269/2. maddesi hükmü gereğince ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde itiraz sebeplerini aynı Yasa’nın 62. maddesi hükümleri dâhilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur.
Somut olayda; icra takip dosyası içeriğinden anlaşılacağı üzere ödeme emrinin borçlu şirkete 10.02.2021 tarihinde tebliğ edildiği, itirazın 22.02.2021 tarihinde yapıldığı görülmekte olup, İİK’nun 62. maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz yapılması gerekirken yasal süre geçtikten sonra yapılan itiraz takibi durdurmaz. Bu durumda icra takibi kesinleşmekle birlikte, geçerli bir itiraza dayalı olmadığından hukuki yarar bulunmayan itirazın kaldırılması talebinin kabul edilmesi doğru değildir.
O halde, mahkemenin sözkonusu taşınmazın tahliyesine ilişkin kararı isabetli ise de; mahkemece itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi ve istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesi’nce esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ile İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 07.9.2021 tarih ve 2021/1401 E. – 2021/1723 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve Gaziantep 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22.6.2021 tarih ve 2021/171 E. – 2021/420 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 25/11/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu