Yargıtay Kararları

Vekaletname eksikliği hususunun sonradan giderilebilmesi mümkün olup, icra müdürlüğünce ilgili tarafa bu konuda kesin süre verilerek bu eksikliğin giderilmesi gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2014/12654 E.  ,  2014/18553 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/12/2013
NUMARASI : 2013/158-2013/1296

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; tasfiye halinde olan alacaklı şirket adına tasfiye memuru M.. B.. tarafından Av. … ve Av. … verilen vekaletnameden kaynaklanan vekalet ilişkisinin M.. B..’ın 28.12.2012 tarihinde ölümü ile son bulduğunu icra dosyasında bu vekaletnameye dayalı olarak yapılan işlemlerin iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne, ödeme emrinin iptaline karar verilmiştir.
HMK’nun 114/f maddesi gereğince, vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması dava şartıdır. Yine aynı kanunun 115/2 maddesi gereğince, Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse, davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse, davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder. Vekaletname eksikliği giderilmesi mümkün olan dava şartlarından biridir. Mahkemece, böyle bir eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili tarafa eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilmesi gerekir
Somut olayda, alacaklı ..-Org Yapı Uygulama San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından başlatılan ve borçlunun itirazı üzerine duran ilamsız icra takibinde; alacaklının itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurması üzerine İstanbul 20. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 29.11.2012 tarih 2011/ 580 E., 2012/ 1193 K. sayılı kararı ile takibe konu 34.500 TL yönünden itirazın kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Takip alacaklısının Sib-Org Yapı Uygulama San. Ve Tic. Ltd. Şti. Olduğu tartışmasızdır. Alacaklı vekili sıfatı ile hareket eden Av. .. . icra dosyasında, ..-Orğ Yapı Uygulama San ve Tic Ltd Şti. adına verilmiş vekaletnameyi ibraz ederek 05.02.2013 tarihinde açtığı talebinde, borçluya muhtıra gönderilmesini talep edildiği görülmektedir.
Vekaletname eksikliği hususunun sonradan giderilebilmesi mümkün olup, icra müdürlüğünce ilgili tarafa bu konuda kesin süre verilerek bu eksikliğin giderilmesi gerekir.
O halde; mahkemece, İİK’nun 17/1. maddesi gözetilerek, “icra müdürlüğünce,
yukarıda açıklandığı üzere vekaletname eksikliğinin giderilmesi yönünde işlem yapılması gerektiğine” karar verilmesi gerekirken, borçlunun talebi aşılarak, itirazın kaldırılması kararını da hükümden düşürecek şekilde ödeme emrinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu