Üçüncü Şahsın Zilyedliği (İİK 99)Yargıtay Kararları

Üçüncü kişinin açtığı İİK’nun 97-99. maddelerinin uygulanmasına ilişkin şikayette mahcuzların 3. kişi şirketin elinde haczedildiği kabul edilerek icra müdürlüğünce yapılan işlemin iptaline karar verilmesi isabetli olduğu

Üçüncü kişinin açtığı İİK’nun 97-99. maddelerinin uygulanmasına ilişkin şikayette mahcuzların 3. kişi şirketin elinde haczedildiği kabul edilerek icra müdürlüğünce yapılan işlemin iptaline karar verilmesi isabetli olduğu- İcra mahkemesince yapılacak değerlendirmede, haczin İİK 99’a göre yapılmış olduğu sonucuna ulaşılması halinde, prosedür gereğince İİK. 99 uyarınca işlem yapılması için dosyanın icra müdürlüğüne gönderilmesine de karar verilmesi gerektiği-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nadide S. Bıyıklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Talep, üçüncü kişinin açtığı İİK’nun 97-99. maddelerinin uygulanmasına ilişkin şikayete ilişkin olup, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin reddine karar verilmiş, karara karşı şikayetçi üçüncü kişi tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce, şikayetçinin istinaf isteminin kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına ve yerine, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün İİK’nun 97. maddesi gereğince tesis ettiği 19.9.2019 tarihli işlemin iptaline karar verilmiş, karar alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi’nce, mahcuzların 3. kişi şirketin elinde haczedildiği kabul edilerek icra müdürlüğünce yapılan 19.9.2019 tarihli işlemin iptaline karar verilmesi isabetli ise de; icra mahkemesince yapılacak değerlendirmede, haczin İİK’nun 99. maddesine göre yapılmış olduğu sonucuna ulaşılması halinde, prosedür gereğince İİK’nun 99. maddesine göre işlem yapılması için dosyanın icra müdürlüğüne gönderilmesine de karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde salt şikayete konu memur işleminin iptali ile yetinilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 05.7.2021 tarih ve 2020/2812 E.- 2021/1663 K. sayılı kararının hüküm bölümünün (I). numaralı fıkrasının (1) numaralı bendinin sonuna, “İİK’nun 99. maddesine göre işlem yapılması için dosyanın icra müdürlüğüne gönderilmesine” cümlesinin eklenmesine, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, karar düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 16/03/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 16.03.2022 T. E: 2021/9757, K: 3409

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu