Satış Memurluğu

Tereke ve Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Paraların Nemalandırılması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 73640249-045.02[02]-565-2019-E.510/25269 18/10/2019
Konu : 104/1 Nolu Genelge

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüz tarafından 06/05/2008 tarih ve 104/1 nolu “Mahkeme Emanet Paraları ile İcra-İflas Dairelerince Tahsil Olunan Paraların Yatırılacağı Bankalar ve İcmal Cetvelleri” konulu Genelge hazırlanmış ve Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler ile icra müdürlüklerine duyurulmuştur.
Bahse konu Genelge ile;
Halen diğer bankalara yatırılmakta olan;
a) Tereke ve ortaklığın giderilmesinden elde edilecek paralarla  vesayet  altında bulunan  kişilere ait paralar ve tüm adlî yargı yerlerinde  elde  edilen sair mahkeme emanet paralarının,
b) İcra ve iflâs dairelerince tahsil olunan emanet paralarının,
c) Noter emanet paralarının,
d) İdarî yargı yerlerinde tahsil olunan mahkeme emanet paralarının,
Bundan böyle, Türkiye Vakıflar Bankası şubesinin bulunduğu yerlerde işlerin en kolay şekilde yürütülecek ve Banka ile mutabık kalınacak bir şubesinde beş gün içerisinde açtırılacak olan hesaplara yatırılması hususunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi istenmiştir.
Denetim kolaylığı sağlanması ve emanet paraların bir bankada toplanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılan 06/05/2008 tarihli 104/1 numaralı Genelgemiz ile söz konusu paraların Vakıfbank şubelerine yatırılması gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte;
4721 sayılı Türk Medenî Kanununun,
403 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.”,
441 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için gerekli olmayan paralar, faiz getirmek üzere, vesayet makamı tarafından belirlenen millî bir bankaya yatırılır veya Hazine tarafından çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir.”,
593 üncü maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinde; “Terekeye ait paraların faiz getirmek üzere Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen bir bankaya yatırılması veya bu paralarla Devlet tahvili alınması ve yeterli güvencesi bulunmayan yatırımların güvenceli yatırımlara dönüştürülmesi,”
Hükümleri ile,
Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 24 üncü maddesinde, vesayet altındaki kişiye ait paraların faiz getirmek üzere milli bir bankada bu kişi adına açılan bir hesaba yatırılacağı öngörülmüştür.
Kişisel ve maddi çıkarlarını korumak amacıyla, temyiz gücünden yoksun olan ve velayet altında olmayan küçükler ile yetim, hasta, akılca zayıf kişilerin korunması için yasal olarak düzenlenmiş olan vesayet müessesesinin amacı ve mirasçıların menfaatine en uygun şekilde hareket edilmesi gerektiği, bu hususta yargı mercilerinin vereceği kararın esas alınacağı şüphesizdir.
Genel Müdürlüğümüze, mahkemelerden özellikle tereke ve ortaklığın giderilmesinden elde edilecek paralarla  vesayet altında bulunan kişilere ait paraların yüksek faiz uygulayan başka bir bankaya yatırılıp yatırılmayacağı hususunda görüş taleplerinde; öncelikle diğer bankalardan faiz oranları ile ilgili teklif alınarak Vakıfbank Şubesi ile tekrar görüşülmesi, en yüksek oranı teklif eden bankanın vereceği faizi uygulamayı kabul ettikleri takdirde, söz konusu paranın Vakıfbank hesabında tutulmaya devam edilmesi, aksi halde en yüksek teklifi veren milli bir bankaya yatırılması şeklinde görüş verilmektedir.
Bu itibarla; denetim kolaylığı sağlanması ve emanet paraların bir bankada toplanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılan 06/05/2008 tarih ve 104/1 numaralı Genelgemizde; Tereke ve ortaklığın giderilmesinden elde edilecek paralarla, vesayet altında  bulunan  kişilere  ait paraların Vakıfbank şubelerine yatırılması gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte; yukarıda belirtilen hükümler doğrultunda öncelikle diğer bankalardan faiz oranları ile ilgili teklif alınarak Vakıfbank Şubesi ile tekrar görüşülmesi, en yüksek oranı teklif eden bankanın vereceği faizi uygulamayı kabul ettikleri takdirde, söz konusu paranın Vakıfbank hesabında tutulmaya devam edilmesi, aksi halde en yüksek teklifi veren milli bir bankaya yatırılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki mahkemelere duyurulmasını rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu