İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiRehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

Taşınır ve Taşınmaz R.P.Ç. Yoluyla Takipte Satış İsteme Süresi

Alacaklının iki yıllık yasal süre geçmeden taşınmazın satışını talep ettiği, bu talep doğrultusunda yapılan ihalede alıcı çıkmadığından satışın düştüğü, bu tarihten itibaren de (2) yıllık süre dolmadan yeniden satış istendiği, bu durumda satış talebi yasal süresinde yapıldığından, İİK’nun 150/e maddesi uyarınca takibin düşmesinin söz konusu olmadığı-


Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Özlem İnciroğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan ilamlı takipte, alacaklı vekilinin kıymet takdiri yapılması talebinin, icra müdürlüğünce; takibin İİK’nun 150/e maddesi gereğince düştüğü gerekçesi ile reddedildiği, alacaklı vekilinin icra müdürlüğünün ret kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; satış isteme süresinin geçtiği, icra müdürlüğü kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddedildiği görülmektedir.
İİK’nun 150/e maddesinin, icra emrinin tebliğ tarihi itibariyle yürürlükte olan hükmü gereğince, borçluya icra emrinin tebliğinden itibaren iki yıl içinde alacaklı tarafça satışın istenmesi ve satış avansının yatırılması halinde, İİK’nun 150/e maddesine göre takibin düşürülmesine karar verilemeyecektir.
Somut olayda, Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü’nün 2001/2538 Esas sayılı dosyası ile alacaklı Ziraat Bankası vekili tarafından borçlular aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatıldığı, icra emrinin borçlu şirkete 16.10.2001, ipotek veren tapu malikine ise 02.11.2001 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklının iki yıllık yasal süre geçmeden 31.07.2002 tarihinde taşınmazın satışını talep ettiği, bu talep doğrultusunda yapılan ihalede alıcı çıkmadığından satışın düştüğü, bu tarihten itibaren de (2) yıllık süre dolmadan 17.05.2006 tarihinde yeniden satış istendiği, bu durumda satış talebi yasal süresinde yapıldığından, İİK’nun 150/e maddesi uyarınca takibin düşmesinin söz konusu olmadığı, takibin iptal edildiğine veya alacaklının takipten feragat ettiğine ilişkin bir bilginin de bulunmadığı görülmektedir.
O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, takibin düştüğüne dair yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
12. HD. 18.04.2017 T. E: 1586, K: 5908

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu