İhalenin FeshiSatışYargıtay Kararları

Takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2020/3459
KARAR NO : 2020/7229

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 12/03/2020
NUMARASI : 2019/2218-2020/513

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi borçlu  … Ltd. Şti’nin, sair fesih iddialarının yanı sıra, ipotekli taşınmaz maliki fından takibin iptali istemiyle icra mahkemesine şikayette bulunulduğunu, şikayetin reddine karar verilmesi üzerine istinaf yoluna başvurulduğunu, dosya istinaf incelemesi aşamasında olduğundan satış yapılamayacağını ileri sürerek 9.01.2019 tarihli taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin reddi ile borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, şikayetçi borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re’sen dikkate alınmalıdır.
Somut olayda, satışın yapıldığı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde borçlu olan ipotekli taşınmaz maliki …. vekili vasıtasıyla yapmış olduğu şikayette, takibin iptalini talep etmiş, Adana 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin, 12.04.2018 tarih ve 2017/183 E. – 2018/367 K. sayılı kararı ile istem reddedilmiş, şikayetçi taraf, karara karşı 13.04.2018 tarihinde istinaf yoluna başvurmuştur.
Adana 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2017/183 E. – 2018/367 K. sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi ….. vekilinin icra mahkemesine başvurusunun, kendisine TMK’nun 887 maddesi gereğince muacceliyet ihbarnamesi gönderilmediğinden bahisle takibin iptali istemine yönelik şikayet olup, bu kararın istinafı üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK’nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re’sen dikkate alınması gerekmektedir. İpotek veren yönünden satış mümkün olmadığından bu durumda zorunlu takip arkadaşı olan borçlu şirket yönünden de taşınmazın satışı mümkün değildir.

O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekmekte olup, ilk derece mahkemesince verilen şikayetin reddine ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olmakla, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nin 12.03.2020 tarih ve 2019/2218 E. – 2020/513 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), İstanbul Anadolu 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.07.2019 tarih ve 2019/47 E. – 479 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 21.09.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu