13. Hukuk Dairesi2020 YılıHaciz

Sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri gereğince davacının kullandığı kredi borcunu tahsil amacıyla emekli maaşına bloke konulmasına muvafakat etmesinin hukuken geçerli olduğu bu nedenle emekli maaşına uygulanan blokenin, haciz işleminin kaldırılmasına ve kesilen paranın faiziyle birlikte iadesine ilişkin davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu-

Sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri gereğince davacının kullandığı kredi borcunu tahsil amacıyla emekli maaşına bloke konulmasına muvafakat etmesinin hukuken geçerli olduğu bu nedenle emekli maaşına uygulanan blokenin, haciz işleminin kaldırılmasına ve kesilen paranın faiziyle birlikte iadesine ilişkin davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu-

Taraflar arasındaki blokenin kaldırılması/alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece mahkemesi sıfatıyla … 1.Tüketici Mahkemesince verilen 2016/1109 esas 2018/179 karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nin 2018/1915 E. 2019/156 K. sayılı kararının süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı bankadan 2013 ve daha öncesinde kullandığı kredi ve kredi kartlarından dolayı icralık olduğunu, Ocak 2016 ayında emekli olduğunu, maaşlarının D.bank’a yattığı ve maaşlarından 1/4 kesinti yapıldığını, maaşının kesilmesi için icra dairesine muvafakatinin bulunmadığını ileri sürerek; emekli maaşına uygulanan blokenin, haciz işleminin kaldırılmasına ve kesilen paranın faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiştir.

Davalı banka, davaya cevap vermemiştir.

İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiş, karara yönelik davacının istinaf talebi … Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesince ” … sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri gereğince davacının kullandığı kredi borcunu tahsil amacıyla emekli maaşına bloke konulmasına muvafakat etmesi hukuken geçerli olduğu dikkate alınarak ilk derece mahkemesince davanın reddine karar karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu,” gerekçesi ile esastan reddedilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından davacının bu karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle kararın onanması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. madddesi uyarınca ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin … Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesi’ne GÖNDERİLMESİNE, 02/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

13. HD 02.03.2020 T. E: 2019/1944, K: 2971

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu