Bölge Adliye Mah. Kararlarıİcra Harç, Vergi ve Giderler

Ödeme Taahhüdünün İptali Halinde Damga Vergisinin İade Edilmesi Gerektiği

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  7. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2021/401
KARAR NO : 2021/497
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
İ S T İ N A F   K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KONYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 15/01/2021
NUMARASI : 2020/391  Esas  2021/18 Karar
DAVANIN KONUSU : Şikayet
KARAR TARİHİ : 16/03/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 16/03/2021
Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan  inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.
 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı alacaklı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı borçlu hakkında  Konya 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/10430 Esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığını, takip kesinleştikten sonra borçluların ödeme taahhüdünde bulunduklarını, daha sonra davalı borçluların ödeme taahhüdünün baskı altında alındığından bahisle kefalet sözleşmesinin iptali talebiyle Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/43 Esas sayılı dosyasıyla dava açıldığını, mahkemece  taahhüt alma işleminin iptaline karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, icra müdürlüğüne başvurarak ödeme taahhüdü için vergi dairesine yazılan harç tahsil müzekkeresinin işlemsiz iptal edilmesini talep ettiklerini, icra müdürlüğünce sözleşmenin batıl olmasının harç alınmasına engel olmayacağından bahisle taleplerinin reddine karar verildiğini,  ödeme taahhüdü işleminin icra müdürlüğünce eksik yapılması nedeniyle işlemin iptal edildiğini, iptal edilen işlem nedeniyle harç alınmasının hukuk düzeninde yeri olmadığını, icra müdürlüğü kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verilmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
İcra müdürlüğünün taahhüdü ve kefalet sözleşmesinin şekil şartlarına uygun olmaması nedeniyle iptal edildiğini, damga vergisinin düzenlenen kağıttan alındığını, iptal edilen işlem nedeniyle alınan harcın damga vergisi alınmasına engel olamayacağından, icra müdürlüğü işleminin yerinde olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davacı alacaklı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davalı borçlu hakkında  Konya 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/10430 Esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığını, takip kesinleştikten sonra borçluların iş yerine hacze gittiklerini, daha sonra borçluların ödeme taahhüdünde bulunduklarını, icra müdürlüğünce ödeme taahhüdü için Mevlana Vergi Dairesine damga vergisinin tahakkuku için ihbar müzekkeresi yazılarak harcın tahsil edildiğini, borçluların ödeme taahhüdünün baskı altında alındığından bahisle kefalet sözleşmesinin iptali talebiyle Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/43 Esas sayılı dosyasıyla dava açıldığını, mahkemece taahhüt alma işleminin iptaline karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, damga vergisinin tahakkuk edebilmesi için vergiyi doğuran işlemin gerçekleşmesi, kağıtların hukuken geçerli olacak şekilde tanzimi ve imzalanmasının tek başına vergi alınmasını gerektirmediğini, taahhüt ve kefalet işlemlerinin şekil şartlarını uygun olarak düzenlenmesinin icra müdürlüğünün yükümlülüğünde olduğunu, icra müdürlüğünün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek taahhüt işleminin şekil şartlarına uygun yapmayarak müvekkilinin damga vergisi ödemek zorunda bıraktığını, ortada geçerli taahhüt olmadığından harç tahsil müzekkeresinin işlemsiz iptal edilmesi gerektiğini, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, ilk derece mahkemesinin şikayetin reddine ilişkin kararının kaldırılarak, şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı (ilgili) Mevlana Vergi Dairesi vekili istinaf dilekçesinde özetle; müvekkili kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmemesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak müvekkili lehine vekalet ücretine hükmedilmesini talep etmiştir.
DELİLLER : Konya 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/10430 Esas sayılı dosyası.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE:
Davacı vekili tarafından borçlu hakkında Konya 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/10430 Esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatılmış, takip kesinleştikten sonra 23/01/2020 tarihinde borçlular icra dairesine gelerek borcunu taksitler halinde ödemeyi taahhüt etmiş ve taahhüt tutanağı düzenlenmiştir.
Borçlu tarafından 23/01/2020 tarihli taahhüt tutanağının haciz baskısı altında alındığından bahisle  tutanağın iptali için  Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/43 Esas sayılı dosyasıyla dava açmış, mahkemece taahhüt alınması işleminin iptaline karar verilmiştir.
Takip alacaklısı Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/43-231 E.K. sayılı kararı dayanak göstererek damga vergisi alınması işleminin iptali ile damga vergisinin iadesini talep etmiş,  icra müdürlüğü de 23/10/2020 tarihli kararı ile ödeme taahhüdün iptal edilmesinin damga vergisinin iadesini gerektirmediğinden talebin reddine karar vermiş, bu karara karşı davacı alacaklı şikayet yoluna başvurmuş, icra mahkemesince yapılan yargılama sonunda şikayetin reddine karar verilmiştir. Davacı bu karara karşı istinaf yasa yoluna başvurmuştur.
İlgili vergi dairesinin istinaf talebi vekalet ücretine yönelik olup, icra mahkemesinde evrak üzerinde verilen kararlarda hükmedilmesi gereken vekalet ücreti 840,00-TL olup, bu miktar İİK’nun 363. maddesinde 2021 yılı için öngörülen 13.740,00-TL istinaf sınırı altında olduğundan istinaf konusunun değerine göre vergi dairesinin istinaf dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
Damga vergisinin alınmasını gerektiren olay borçlunun ödeme taahhüdünde bulunması işlemi olup, icra hukuk mahkemesince şikayet sonucu ödeme taahhüdü işlemi iptal edildiğinden vergiyi doğuran işlem iptal edildiğinden, davacı alacaklının şikayetinin kabulü ile memur işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/33352 Esas,  2015/406 Karar )
Açıklanan nedenlerle, davacı alacaklının istinaf talebinin kabulü ile HMK’nın 353/1-b-2. maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin “şikayetin reddine” ilişkin kararının kaldırılarak, yerine “şikayetin  kabulü ile damga vergisinin davacıya iadesine” karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM     : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-İlgili Vergi Dairesinin istinaf dilekçesinin İİK’nun 365/1-son maddesi gereğince REDDİNE,
2-Davacının istinaf başvurusunun KABULÜ İLE; 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2. maddesi uyarınca, Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  15/01/2021 tarihli 2020/391  Esas  2021/18 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, yerine
“a- Şikayetin KABULÜ İLE;  Konya 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/10430 Esas sayılı dosyasında davacının ödediği damga vergisinin davacıya iadesine,
b- Şikayet konusu memur işlemi olduğundan peşin harcın ilk derece mahkemesinden talep edilmesi halinde davacıya iadesine,
c- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
d- Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan miktarın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,” şeklinde HÜKÜM KURULMASINA,
3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4-Şikayet konusu memur işlemi olduğundan davacı tarafından yapılan istinaf giderlerinin davacının kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Kararın, ilk derece mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,
Dair, HMK’nın 353/1-b-2. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede İİK’nun 6763 sayılı Kanun ile değişik 364. maddesi uyarınca ihtilaf konusu değer itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.16/03/2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu