Özlük İşlemleri

Memur hakkında disiplin soruşturması açılırken hangi maddeye binaen soruşturma açıldığı bildirilmelidir.

Memur hakkında disiplin soruşturması açılırken hangi maddeye binaen soruşturma açıldığı bildirilmelidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu bir disiplin soruşturmasına dair incelemesinde, soruşturma konusunun soruşturuluna bildirilmemiş olmasının, savunma hakkını kısıtlayacağına karar verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015/3362 nolu kararı şu şekildedir:

“32. Ayrıca disiplin cezasının verilme sürecinde bir takım usuli işlemlere de İdarece uyulmadığı tespit edilmiştir. Şöyle ki 23 ve 24 numaralı paragraflarda açıklanan Danıştay kararlarında, disiplin cezasına ilişkin sürecin her aşamasının sıkı şekil şartına bağlı olduğu açıklanmış, ilgiliye, idarenin işlemini gerekli kılan suçlama konularını ve alacağı cezayı önceden açıkça bildirerek savunmasını alınması gerektiği hususu vurgulanmıştır. Ancak Elazığ Valliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın 2015 tarih ve 2015/.. sayılı savunma yazısıyla şikayetçiye “2014 tarihli dilekçenizde 2014 tarihinde … isminde oğlunuz olduğundan çocuk yardımı talebinde bulunduğunuz, ancak dilekçeniz ve ilgili evraklar incelendiğinde adı geçen çocuğu …’in dünyaya getirdiği, fakat mernis kayıtları incelendiğinde sizin halen … ile evli olduğunuz, … isimli çocuğun evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı ifadenizi veriniz.” şeklinde soru sorularak savunmasının istendiği, şikayetçiye isnat edilen eylemi düzenleyen kanun yada tüzük maddesinin ve cezai karşılığının yazılı olarak şikayetçiye açıkça bildirilmek suretiyle savunmasının alınmadığı, böylece savunma hakkının kısıtlandığı anlaşılmaktadır. Gerek yargı kararlarında gerekse doktrinde “bilinmeyene karşı iddia ve savunmada bulunmasının güçlüğü ve hatta imkansızlığı” üzerinde durularak, ilgiliye idarenin işlemini gerekli kılan suçlama konularını açıkça bildirerek savunmasının alınmasının bireylerin idari işlemlere olan güvenini artıracağı böylelikle adil yargılanma hakkının sağlanacağı kuşkusuzdur.”

Bu kararın atıfta bulunduğu Danıştay kararı ise şu şekildedir:

23. Danıştay 8. Dairesi’nin 06/06/1991 tarihli ve E: 4297, K:1099 sayılı kararı “… ilgiliye, idarenin işlemini gerekli kılan suçlama konularını önceden açıkça bildirerek savunmasını almasının idari işlemlere güveni ve hukuka uygunluk yönünden isabet oranını artıracağı kuşkusuzdur…” şeklindedir.

Bu kararlara göre, disiplin amirinin veya soruşturmacının disiplin soruşturması yürütürken hangi maddeye binaen soruşturma yürütttüğünün belirtilmemiş olması, adil yargılanma hakkını ihlal edecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu