Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Haciz Hususu Hk.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2015/25650 E. , 2016/2129 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi 3. kişinin icra mahkemesine başvurarak, borçlunun borcundan dolayı şikayetçi adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece istemin reddi ile birlikte şikayetçi aleyhine tazminata karar verildiği görülmektedir. Somut olayda; borçlu şirket ile şikayetçi arasında düzenlenen … Noterliği’nin 27.04.2012 tarih ve 02234 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” ile borçlu … ile şikayetçi arasında düzenlenen… Noterliği’nin 21.11.2011 tarih ve 05374 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı Satış Vaadi İnşaat Sözleşmesi”ne dayalı olarak, şikayetçinin yüklenicilere vermeyi taahhüt ettiği…İli… İlçesi 252 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapuda şikayetçi adına kayıtlı bağımsız bölümlerinin tapu kaydına 05.03.2013 tarihinde haciz konulduğu anlaşılmaktadır. Hukuk Genel Kurulu’nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E., 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olması zorunludur. Takipte borçlu sıfatı bulunmayan üçüncü kişinin, mülkiyeti kendisine ait taşınmaza konulan haczin kaldırılmasını icra mahkemesinden şikayet yolu ile isteme hakkı vardır. O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile haciz tarihinde şikayetçi adına kayıtlı olan taşınmazlardaki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Öte yandan, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu İİK’nun 16. maddesi gereğince şikayet olup, şikayetin kabulü yada reddi halinde tazminata hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme olmadığından, mahkemece şikayetçi aleyhine tazminata hükmedilmesi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu