TebligatYargıtay Kararları

İtirazın İptali Davasında Vekil İle Temsil Edilmesi Halinde, İcra Dosyalarındaki Tebligatlarında Vekile Çıkartılması Gerektiği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2015/28860
KARAR NO : 2015/30753

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Kayseri 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/09/2015
NUMARASI : 2015/400-2015/374

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Şikayetçi borçlu Ayşe Tutar’ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu Ayşe Tutar’ın temyiz itirazlarının (REDDİNE);
2-Şikayetçi borçlu Durmuş Tutar’ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Borçlu vekilinin, borçlu asillere yapılan kıymet takdir raporu ve satış ilanı tebligatlarının borçlu vekiline tebliğ edilmediği için usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddi ile %10 para cezasına hükmedildiği anlaşılmaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11 ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Borçluların 9 örnek ilamsız takibe itirazları üzerine, alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davasında Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/679 E. sayılı dosyası üzerinden verilen kararda borçlu …..ın kendisini Av. ….. ile temsil ettirdiği görülmektedir. Bu durumda, yukarıda açıklanan maddeler gereğince, satış ilanının, vekile tebliği gerekir. Takip dosyasına ayrıca vekaletname sunulmamış olması, artık borçlunun takipte vekille temsil edildiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Öte yandan, vekilin satış kararından önce azledildiğine veya vekalet görevinden çekildiğine dair bir belge de bulunmamaktadır. Emredici nitelikteki bu düzenlemelerden kaynaklanan yasal zorunluluğa aykırı olarak, vekili varken asile gönderilen satış ilanı tebligatı yok hükmünde olup sonuç doğurmaz. Şu hale göre, vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat zorunlu olduğundan asile yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmaması da sonuca etkili değildir.
İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi Dairemizin süreklilik arz eden içtihatlarına göre başlı başına ihalenin feshi sebebi olup, borçlu vekiline satış ilanının tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ edilmesi de aynı hukuki sonuçları doğurur.

O halde, mahkemece borçlu Durmuş Tutar yönünden şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu Durmuş Tutar’ın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu