Yargıtay Kararları

İstinaf incelemesi sırasında Dosyanın Haricen Tahsil / Vazgeçme ile Kapatılması

12. HD. 03.02.2022 T. E: 2021/8310, K: 1181-


Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y. A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda meskeniyet iddiasına dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin reddine hükmedildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, yerine, şikayetin kısmen kabulü ile şikayete konu taşınmazın 140.000,00 TL’den aşağı olmamak üzere satılmasına karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvuru tarihi 07.12.2016 olup, Bölge Adliye Mahkemesi’nin istinaf incelemesi sırasında alacaklı vekilince icra müdürlüğüne yapılan 08.3.2021 tarihli talep ile, dosya borcunun haricen ödendiği bildirilerek dosyanın kapatılması ve borçluya ait tüm taşınır ve taşınmaz mallardaki hacizlerin fekedilmesinin istendiği, bu talep üzerine icra müdürlüğünün 10.3.2021 tarihli tensip tutanağı ile takip dosyasının vazgeçme/ haricen tahsil ile işlemden kaldırılmasına ve hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği, bu kararı takiben 15.6.2021 tarihinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilen haciz terkini yazısı üzerine M.paşa Tapu Müdürlüğü’nce şikayete konu taşınmazdaki haczin aynı tarihte kaldırıldığı görülmektedir.

O halde; icra müdürlüğünün 10.3.2021 tarihli haczin kaldırılması kararı Bölge Adliye Mahkemesi karar tarihinden önce olduğundan ve müdürlüğün karar tarihi itibariyle meskeniyet şikayetinden elde edilmek istenen gaye fiilen gerçekleşmiş olduğundan, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, şikayete konu haczin kaldırıldığı nazara alınarak “konusuz kalan şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin kısmen kabul kısmen reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 24.5.2021 tarih ve 2021/1322 E. – 2021/1176 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 03/02/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 03.02.2022 T. E: 2021/8310, K: 1181

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu