Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davalarında, Dava Açma Süresi

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2011/ 4551 2011/9667

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ :Eskişehir 1.İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :27.1.2011
NUMARASI :2008/1-2011/46

Taraflar arasındaki istihkak-tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne birleştirilen davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı alacaklı Girişim Varlık Yönetim A.Ş vekili ile davalı/karşı davacı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı (3.kişi) vekili, davalı (alacaklılar) tarafından borçlu aleyhine Eskişehir 2.İcra Müdürlüğünün 2007/5247, 3.İcra Müdürlüğünün 2007/7184, 2007/6572, 2007/7288, 5.İcra Müdürlüğünün 2007/10816, 2007/10818, 2007/6067 ve Ankara 27.İcra Müdürlüğünün 2007/6196 sayılı dosyalarından yapılan takiplerde, müvekkilinin haciz tarihinden önce 15.3.2007 tarihli noter satış sözleşmesi ile satın almış olduğu 26…..  plakalı araç üzerine haciz konulduğunu ileri sürerek, araç üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı alacaklı vekilleri, davanın reddi gerektiğini savunmuşlar, davalı-karşı davacı (alacaklı) ……  Ltd.Şti.vekili ise, asıl davanın reddi ile birlikte, karşı dava olarak; borçlu ile 3.kişinin alacaklılara zarar verme kastı ile hareket etmiş olmaları nedeniyle, İİK.277 vd.maddeleri uyarınca satışa ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; dava konusu aracın haciz tarihinden önceki noter satış senedi ile borçlu tarafından 3.kişiye satışının yapıldığı, 3.kişi ile borçlu arasında her hangi bir bağlantının tespit edilemediği, araç üzerinde çok sayıda haczin bulunduğu, borçlu şirketin mal kaçırma amacı olduğu düşünülse dahi, 3.kişinin bu amaçla hareket ettiğine dair yeterli ve kesin bulguların elde edilemediği, tanık beyanının genel ifadelerden ibaret olduğu, karşılık davanın ispat edilemediği ve dava konusu bir kısım takip dosyalarından konulan hacizlerin de kalkmış olması nedeniyle, bu takip dosyaları yönünden davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle, Asıl davada; davanın kabulü ile dava konusu araç üzerine Eskişehir 3.İcra Müdürlüğünün 2007/6572 (2010/3209), 2.İcra Müdürlüğünün 2007/5247 ve Ankara 27.İcra Müdürlüğünün 2007/6196 sayılı dosyalarından konulan hacizlerin kaldırılmasına, diğer takip dosyalarından konulan hacizler kaldırılmış olduğundan, dava konusuz kalmakla hüküm tesisine yer olmadığına, davalı (alacaklı) ….vekili tarafından açılan karşılık davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı (alacaklı) .. Varlık Yönetimi A.Ş. vekili ile davalı/karşı davacı (alacaklı) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı (alacaklı) ….. Varlık Yönetimi A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-)Davalı-karşı davacı (alacaklı) …….vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava, 3.kişinin İİK’nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ve davalı alacaklının da karşılık olarak açtığı İİK.nun 277.ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
İcra İflas Kanununun 97/17.maddesinde, İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklının bu kanunun 11 inci babı hükümlerine (madde, 277 vd.) dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi (madde, 143,105) ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen (HUMK. madde 203 vd.) iptal davası açabileceği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, karşılık dava kural olarak 10 günlük esasa cevap süresi içinde açılabileceği gibi, Basit Yargılama Usulüne (HUMK.madde 507 vd.) tabi olan istihkak davasında, davalı alacaklı ilk oturumda (en geç ilk oturuma kadar) karşılık davasını açabilir.
Somut olayda, dava dilekçesi davalı-karşı davacıya 04.8.2008 tarihinde tebliğ edilmiş, karşı dava ise süresinden sonra 09.3.2009 tarihinde açılmıştır. Bu durumda mahkemece, süresinden sonra açılan karşı davanın asıl davadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kaydedilmesine, asıl davadan tefrik edilen Tasarrufun İptali davasında da davaya bakmak görevi, İİK.nun 281.maddesi uyarınca, genel mahkemelere ait olup, İcra Mahkemesinde görülemeyeceğinden (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 24.2.1954 gün ve E. 2 K.7 sayılı kararı) ve görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece bu yön res’en göz önünde tutularak, dava dilekçesinin görev yönünden reddi ile dosyanın ilgili mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde esasa dair hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3-) İstihkak davası yönünden; mahkemece Eskişehir 5.İcra Müdürlüğünün 2007/6067 Esas sayılı dosyasından dava konusu araç üzerine 28.5.2007 tarihinde konulan haczin borçlu vekilinin talebi üzerine 30.9.2009 tarihinde İİK.nun 106.maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle kaldırıldığı ve böylece davanın konusuz kaldığı kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de hacizden itibaren bir yıllık satış isteme süresi dolmadan 02.1.2008 tarihinde dava açılmış ve davanın açılması ile satış isteme süresi durmuş olduğundan, mahcuz üzerindeki haciz kalkmamış, dolayısıyla dava konusuz kalmamıştır. Bu nedenle, mahkemece istihkak davası yönünden kurulan hüküm de isabetli değildir.
O halde, açıklanan bu hukuki ve maddi olgular karşısında, mahkemece, karşı davanın asıl davadan tefriki ile bu davanın ayrı bir esasa kaydedilip, bilahare görevsizlik kararı verilmesi, istihkak davasının da esasının incelenmesi ve deliller toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ; Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı (alacaklı) …… Varlık A.Ş. vekilinin bütün temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı-karşı davacı (alacaklı) …….. Ltd.Şti.vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 4.763,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı alacaklı Girişik Varlık A.Ş’den alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı alacaklıya geri verilmesine 24.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu