İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

İpotek aktinde yer alan, ipoteğin nakdi ve gayri nakdi diğer tüm kredi sözleşmelerinden kaynaklanan, doğmuş ve doğacak tüm alacakların teminatı olmak üzere tesis edildiğine ilişkin kayıtların tüketici olan borçlu yönünden yazılmamış sayılacağı

İpotek aktinde yer alan, ipoteğin nakdi ve gayri nakdi diğer tüm kredi sözleşmelerinden kaynaklanan, doğmuş ve doğacak tüm alacakların teminatı olmak üzere tesis edildiğine ilişkin kayıtların tüketici olan borçlu yönünden yazılmamış sayılacağı- Sıra cetveline ilişkin şikayetlerde, alacaklıların ne miktar için hangi sıralarda yer alması gerektiğinin saptanması, cetvelin hukuka uygun olmayan kısımlarının gösterilmesi, bu çerçevede işlem yapılması için,  icra mahkemesince, icra müdürüne (İİK’nın 17. maddesine kıyasen) talimat vermesi gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belirtilmesi ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinilmesi ve eda hükmü kurulmaması gerektiği-

Şikayetçi vekili, şikayet olunan Finansbank A.Ş’nin, takip borçlusundan olan alacaklarına ilişkin olarak icra dairesine bildirdiği miktarlar arasında çelişkiler bulunduğunu, bu çelişkinin ipotekle teminat altına alınmamış bulunan alt sıralardaki alacakların da teminat kapsamına dahil edilmesinden kaynaklandığını, bu kapsamda ipotekle teminat altına alınmış ve sıra cetvelinde 1. sırada yer verilen 22.322,72 TL’lik kısma yönelik bir itirazları olmadığını, ancak 4. ve 5. sıralarda yer alması gereken ve ipotekle teminat altına alınmamış bulunan bakiye toplam 31.979,22 TL’lik kısma itiraz ettiklerini, öte yandan takip borçlusu tarafından konut kredisine peşin ödeme yapıldığı halde faiz borcunun düşürülmediğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptali ile şikayet olunan bankaya ödenen 31.979,22 TL’nin yasal faizi ile birlikte şikayet olunandan tahsilini istemiştir.

Şikayet olunan Finansbank A.Ş. vekili, ipoteğin doğmuş ve doğacak tüm borçların teminatı olmak üzere tesis edildiğini savunarak şikayetin reddini istemiştir.

Şikayet olunan Mehmet Kabadayı, şikayetin reddini istemiştir.

Asliye ticaret mahkemesinin görevsizlik kararıyla, dosyanın gönderildiği icra mahkemesince, şikayet olunan Finansbank A.Ş. ile takip borçlusu diğer şikayet olunan Mehmet Kabadayı arasında tesis edilen 102.000,00 TL bedelli ipoteğin üst sınır ipoteği niteliğinde olduğu, şikayete konu sıra cetvelinde, şikayet olunan bankanın konut kredisi sözleşmesinden kaynaklanan alacağı yanında, kredili mevduat hesabı ve kredi kartlarından doğan alacağının da ipotek kapsamına dahil edildiği, fakat ipotek resmi senedinde ipotek kapsamı belirlenirken kredi kartından kaynaklanan borçlardan söz edilmediği, ipotek kapsamına sadece 31.978,00 TL tutarındaki konut kredisi borcu ile 3.244,25 TL tutarındaki kredili mevduat hesabından kaynaklanan borcun girdiği gerekçesiyle şikayetin kısmen kabulü ile şikayet olunan Finansbank A.Ş’nin 1. sıradaki ipoteğinin kapsamına anılan tutarların girdiğinin tespitine ve bankaya bu alacak kalemleri üzerinden toplam 35.222,25 TL ödeme yapılmasına, bu miktarın üzerinde yapılan ödemelerin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 2. sırada bulunan şikayetçiye ödenmesine, şikayet olunan bankanın kredi kartından kaynaklanan alacağının sıra cetvelinin 4. sırasına alınmasına, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi ve şikayet olunan Finansbank A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayet olunan Finansbank A.Ş. vekilinin tüm, şikayetçi vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2) Şikayetçi vekilinin diğer temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede;

Şikayet, sıra cetvelinde sıraya ilişkindir.

Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde şikayet olunan banka lehine konut finansmanı kredisinden kaynaklı ipotek tesis edilmiş ve şikayete konu sıra cetvelinde bankanın konut kredisinden kaynaklanan alacağı yanında, kredi kartından ve kredili mevduat hesabından kaynaklanan alacakları da ipotek kapsamına dahil edilerek, bankaya 1. sırada 54.301,94 TL tutarında pay ayrılmıştır.

Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerindeki ipoteğin konut finansmanı kredisinin teminatı olduğu tartışmasızdır. İpotek aktinde yer alan, ipoteğin nakdi ve gayri nakdi diğer tüm kredi sözleşmelerinden kaynaklanan, doğmuş ve doğacak tüm alacakların teminatı olmak üzere tesis edildiğine ilişkin kayıtlar, yanıltıcı mahiyette olduğundan tüketici olan borçlu yönünden yazılmamış sayılır.

Bu itibarla, icra mahkemesince, kredi kartı borcundan kaynaklanan alacağın ipotek kapsamında olmadığına hükmedilmesi isabetli olmuş ise de kredili mevduat hesabından doğan alacağın bu kapsamda kaldığına hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Öte yandan, sıra cetveline yönelik şikayetlerde icra mahkemesi, önüne gelen şikayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle görevli olup, gerekçede yeni sıra cetvelinin hangi ilkelere göre düzenleneceğini belirlemesi, diğer bir anlatımla alacaklıların ne miktar için hangi sıralarda yer alması gerektiğinin saptanması, cetvelin hukuka uygun olmayan kısımlarının gösterilmesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne (İİK’nın 17. maddesine kıyasen) talimat vermesi gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belirtilmesi ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinilmesi ve eda hükmü kurulmaması gerekir. Mahkemece gerekçede yer alması gereken hususlara hükmün fıkrasında yer verilmesi, özel olarak İİK’nın 17/1. maddesine ve genel olarak da hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait bir sözün tekrar edilmemesine ilişkin HMK’nın 297/2. maddesi hükmüne aykırı olmuştur.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayet olunan Finansbank A.Ş. vekilinin tüm, şikayetçi vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden şikayet olunan Finansbank A.Ş.’den alınmasına, şikayetçiden alınan temyiz peşin harcın istek halinde kendisine iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

23. HD. 21.02.2019 T. E: 2016/2644, K: 632

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu