İlamsız İcraYargıtay Kararları

İlamsız takipte dayanak olarak gösterilmeyen belgeyle itirazın kaldırılmasına başvurulamayacağı

12. Hukuk Dairesi         2021/2658 E.  ,  2021/7162 K.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibinde borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece talebin reddine ve alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmesine yer olmadığına karar verildiği, kararın taraflarca istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine, alacaklının istinaf başvurusunun ise kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, yerine istemin kabulü ile itirazın kaldırılmasına, borçlu aleyhine tazminata hükmedilmesine karar verildiği, kararın borçlu yanca temyiz edildiği görülmektedir.

İİK‘nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Öte yandan; İİK’nun 63. maddesi uyarınca, nasıl ki itiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez ise, alacaklının da takip konusu yapmadığı ve takip dosyasına sunmadığı bir belgeyi itirazın kaldırılması aşamasında ileri süremeyeceğinin kabulü gerekir.

Somut olayda, UYAP’ta taralı olan icra takip dosyasının incelenmesinde; ilamsız takibin dayanağının “06.12.2018 tarihli asıl alacak 310.000,00 TL” olarak gösterildiği, alacaklı tarafından, takip açılırken takip dosyasına herhangi bir belge sunulmadığı, dolayısıyla İİK’nun 68/1. maddesinde düzenlenen belgelerden birine dayanılmadığı, borçlunun icra dairesine süresi içerisinde sunduğu itiraz dilekçesinde borca ve ferilerine itiraz ettiği, alacaklı yanca ilk kez 04.11.2019 tarihli dava dilekçesinin delil kısmında “borçlu tarafından imzalanan borç içerir belge” olarak belgeye dayanıldığı ve 26.12.2019 tarihli dilekçe ile de mahkemeye senet sureti sunulduğu anlaşılmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi’nce takipte bir belgeye dayanılmadığı hususu yerinde olarak tespit edilmişse de; alacaklı yanca ilk kez itirazın kaldırılması aşamasında sunulan senedin takip konusu alacakla aynı ve kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren belge niteliğinde olduğuna yönelik gerekçesinin, yoruma dayalı olması ve alacaklının takipte sunmadığı bir belgeye itirazın kaldırılması aşamasında dayanamayacağı kuralı gereğince kabulü mümkün değildir.

O halde İlk Derece Mahkemesi’nin itirazın kaldırılması isteminin reddi ve tazminata yer olmadığına dair kararı yerinde olup, Bölge Adliye Mahkemesi’nce tarafların istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 29.12.2020 tarih ve 2020/567 E. – 2020/1423 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK‘nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK‘nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 30/06/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu