Haciz&MuhafazaKıymet TakdiriYargıtay Kararları

İİK’nın 79. maddesi gereğince, haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir.

Ankara İcra Müdürlüğü’nce İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’ne yazılan haciz talimatı ile, borçlunun “anonim şirket hisselerinin” kıymet takdirinin yapılmasının istendiği ve bu talimat uyarınca konulan haczin “nokta haczi” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetini inceleme yetkisinin, haciz kararını veren esas icra müdürlüğünün bağlı olduğu (Ankara) İcra Mahkemesi’ne ait olduğu ve anılan yetkinin kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğinde olduğu-

Kıymet takdirine itiraz istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 9. İcra Hukuk ile İstanbul Anadolu 24. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

-KARAR-

Dava, kıymet takdirine itiraza ilişkindir.

Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesince, takip dosyasından taşınmazların kıymet takdirinin İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü’nün 2016/459 talimat sayılı dosyasında yapıldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

İstanbul Anadolu 24. İcra Hukuk Mahkemesince ise, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/363 Esas sayılı dosyasında C… Anonim Şirketi’nin borçlu …tarafından …’ya devir ve ciro edilen 3.338.900 adet nama yazılı pay senedi üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verildiği, karar gereğince Ankara 24. İcra Dairesince ihtiyati haciz konulan nama yazılı pay senetlerinin kıymet takdirinin yapılması amacıyla İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi’ne dosyasına talimat yazıldığı ve İstanbul Anadolu 24. İcra Dairesi’nce kıymet takdiri yaptırıldığı, böylece yapılan haciz işleminin genel nitelikte bir haciz işlemi olmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

İİK’nın 4. maddesi gereğince, takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasal koşulların oluşması halinde İİK’nın 79 ve 360. maddeleri, bu husustaki yetki ile ilgili istisnalardır. İİK’nın 79. maddesi gereğince, haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup, mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Ancak, talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da, belli bir malın haczini isteyen “nokta haczi” biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İİK’nın 79. maddesi hükmü uygulanamaz.

Somut olayda, Ankara 24. İcra Müdürlüğünce İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğüne yazılan 20/02/2019 tarihli haciz talimatı ile, borçlunun 6… sicil nolu C. A.Ş.’deki hisselerinin kıymet takdirinin yapılmasının istendiği, bu talimat uyarınca konulan haczin yukarıda açıklanan şekilde “nokta haczi” niteliğinde olduğu anlaşılmakla, kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetini inceleme yetkisi, haciz kararını veren esas icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesine ait olup, anılan yetki, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğinde olduğundan mahkemece re’sen nazara alınmalıdır. Bu nedenle şikayeti inceleme yetkisi Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesine aittir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince; Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 13/09/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

5. HD. 13.09.2021 T. E: 5365, K: 9570

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu