İhalenin FeshiYargıtay Kararları

İhalenin Feshi Davasında Taraflar Duruşmaya Gelmese Bile Karar Verilmesi Gerektiği, Dosyanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği

Mahkemece, taraflar gelmeseler bile şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, somut olayda uygulanma imkanı bulunmayan HMK’nun 150. maddesi uyarınca “dosyanın işlemden kaldırılmasına” ve ikinci aşama olarak da, “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, 09.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin feshini istediği, mahkemece, evrak üzerinden yapılan inceleme neticesinde, şikayetin yasal 7 günlük sürede yapılmadığı gerekçesiyle istemin süreden reddine karar verildiği,kararın temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 12.01.2016 tarih ve 2015/23420 E. – 2016/411 K. sayılı ilamı ile; mahkemece, İİK’nun 134/2. maddesi uyarınca duruşma açılarak taraflar, davaya dahil edilip, iddia ve savunmaları alındıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği belirtilerek, evrak üzerinden ve taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu gerekçesi ile mahkeme kararının bozulmasına karar verildiği görülmüştür.

Mahkemece bozmaya uyulmuş, 03/05/2016 tarihli duruşma günü taraflara usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesine karşın şikayetçinin duruşmada hazır bulunmaması, davalının da davayı takip etmeyeceğini bildirmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına, 03/05/2016 tarihinden itibaren üç aylık yasal süre içerisinde de yenilenmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

İİK’nun 134/2. maddesinde; “İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren 20 gün içerisinde duruşma yapar ve taraflar gelmese bile icap eden kararı verir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, ihalenin feshi isteminin duruşmalı olarak incelenmesi ve taraflar gelmeseler bile gerekli kararın verilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

Somut olayda, ihalenin feshi şikayetinin taraflarca takip edilmemesi nedeniyle mahkemece 03/05/2016 tarihli duruşmada, HMK’nun 150. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına ve 03/05/2016 tarihinden itibaren de üç aylık yasal süre içerisinde taraflarca yenilenmediği gerekçesiyle HMK’nun 150. maddesine dayalı olarak davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, bu uygulamanın İİK’nun 134/2. maddesinin yukarıda açıklanan hükmüne aykırı olduğu görülmektedir.

O halde, mahkemece, taraflar gelmeseler bile şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, somut olayda uygulanma imkanı bulunmayan HMK’nun 150. maddesi uyarınca “dosyanın işlemden kaldırılmasına” ve ikinci aşama olarak da, “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re’sen (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 25.09.2017 T. E:5204, K:11346

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu