İhalenin Feshiİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

İhalenin Feshi Davasında Süresinde Satış İstenmediği İleri Sürülmemiş ise Mahkemece Re’sen Gözetilemeyeceği

İhalenin feshi şikayetinde süresinde satış istenmediğinin re’sen gözetilemeyeceği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kiraz Koyuncu Ceylan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı banka tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, satışın alacaklı bankanın muvafakatı alınmaksızın yapıldığını ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği, İlk Derece mahkemesince; şikayetin reddi ile borçlu aleyhine %10 oranında para cezasına hükmedildiği, borçlunun istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıllık yasal süre içerisinde satış talebinde bulunulmadığından takibin düştüğü gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir.

Borçlu tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda bir yıllık satış isteme süresi içerisinde satış istenmediği hususu ileri sürülmediğinden, kamu düzenine ilişkin olmayan ve mahkemece re’sen ele alınamayacak bu hususun, Bölge Adliye Mahkemesince re’sen dikkate alınarak ihalenin feshine karar verilmesi mümkün değildir.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, başkaca fesih nedeni de bulunmadığından borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bozulması gerektirmiştir.

SONUÇ: Alacaklının ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 18/11/2021 tarihli, 2021/3324 E. 2021/3069 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/03/2022 gününde oy birliği ile karar verildi.

12. HD. 14.03.2022 T. E: 1990, K: 3182

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu