Satış MemurluğuYargıtay Kararları

İhaleden Sonra Satıştan Vazgeçilemeyeceği İİK’nın 133.M. Dikkate Alınması Gerektiği

12. Hukuk Dairesi        2016/12743 E.  ,  2017/5364 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Ortaklığın satış yolu ile giderilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra taşınmazın satış işlemlerine başlanılmış ve 10.07.2015 tarihinde şikayetçi …’ye ihale edilerek ihale bedelinin yatırılması için kendisine 10 günlük mehil verilmiş, şikayetçi vekili, satış memurluğuna verdiği 20.07.2015 tarihli dilekçesi ile; tarafların kendi aralarında anlaşmaları nedeniyle satıştan ve davadan feragat ettiklerini, gereğinin yapılmasını talep etmiş, yine diğer hissedarın hissesine düşen miktarın ilgilinin hesabına yatırıldığı belirtilerek KDV, Damga Vergisinin ödenebilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Satış memurluğunca talebin reddedilmesi üzerine, şikayetçi, işlemin iptali istemiyle sulh hukuk mahkemesine başvurmuş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.

Satış memurluğunun, şikayete konu 05.08.2015 tarihli kararı ile; ihale kapandıktan sonra tarafların satıştan vazgeçemeyecekleri, verilen sürede ihale bedelinin satış memurluğu dosyasına yatırılmadığı, İİK’nun 133. maddesi uyarınca, ikinci en yüksek pey sürene teklif yapılması gerektiği, ikinci pey sürenin satın almaması halinde tarafların vazgeçme taleplerinin değerlendirilmesine karar verildiği görülmektedir.

İhale alıcısı şikayetçi … tarafından satış dosyasına ihale bedelinin yatırılmadığı, taşınmazın diğer hissedarı …’ın hissesine düşen miktarın, adı geçen şahsın banka hesabına yatırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, satış dosyasına yatırılmış bir ihale bedeli bulunmadığından, mahkemece, satış memurluğunun 05.08.2015 tarihli kararının yerinde olduğu gerekçesi ile şikayetin reddi gerekirken, ihale bedelinin diğer hissedarın hesabına yatırıldığı, ancak verilen sürede damga vergisi ve katma değer vergisinin de yatırılması gerektiği, yasal süreler içinde vergilerin yatırılmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmesi yerinde değil ise de sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu