Diğer Örnek ve FormlarSitemizce Yapılan Çalışmalar

İcra ve İflas Kanundaki Süreler

İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ SÜRELER
KANUNSüre AçıklamasıKanuni SüresiGün/Hafta
İcra ve İflas Kanunuİlamsız İcra Takibi İtiraz – Ödeme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İTİRAZ Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte ÖDEME Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuKiralanan Taşınmazın KiRA Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte İTİRAZ Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuKiralanan Taşınmazın Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte ÖDEME Süresi30Gün
İcra ve İflas KanunuKiralanan Taşınmazın KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte ÖDEME Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuKiralanan Taşınmazın KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ Nedeniyle Tahliyesine İlişkin Takipte İTİRAZ Süresi7Gün
İcra ve İflas Kanunuİlamlı Takipte Ödeme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuRehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte İTİRAZ Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuRehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte ÖDEME Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuRehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMLI Takipte ÖDEME Süresi7Gün
İcra ve İflas Kanunuİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMSIZ Takipte İTİRAZ süresi7Gün
İcra ve İflas Kanunuİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMSIZ Takipte ÖDEME süresi30Gün
İcra ve İflas Kanunuİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İLAMLI Takipte ÖDEME süresi30Gün
İcra ve İflas KanunuGenel İflas Yoluyla Takipte İTİRAZ Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuGenel İflas Yoluyla Takipte ÖDEME Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuKambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takipte İTİRAZ Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuKambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takipte ÖDEME Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuTaşınır Satış İsteme Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuTaşınmaz Satış İsteme Süresi1Yıl
İcra ve İflas Kanunuİhalenin Feshi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK 9 Para ve Değerli Eşyanın Tevdi Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 52 Borçlunun Ailesinden Birinin Ölmesi Halinde Takibin Tatil Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 53/I Tereke Borçlarında -Ölüm Nedeniyle- Takibin Tatil Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 61/I Borçluya Ödeme Emri Gönderme Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 61/II Alacaklıya, Takibe İtiraz Edildiğinin Bildirilme Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 65/II Gecikmiş İtirazda Bulunma Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 75/I Mal Beyanında Bulunma Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 79/I Hacze Başlama Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 88/VII Kolluk Kuvvetlerinin, Araçları İcra Müdürlüklerine Teslim Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 89/V Gecikmiş İtirazda Bulunma Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 96/II İstihkak İddiasına İtiraz Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 103 Haciz Tutanağının Davet Üzerine İnceleme Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 104/III Hacze İştirak Halinde Davet Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 128/I Mükellefiyet Listesine İtiraz Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 133/I 2.İhale Alıcısına Teklif Verilme Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 168/I-VI Kambiyo Ödeme Emrine İtirazın Reddedilmesi Halinde Mal Beyanında Bulunma Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 262/II İhtiyati Haciz Tutanağının Tebliğ Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 276/II Kiralanan Taşınmazda Tahliye Sırasında 3.Kişi ile Karşılaşılması Halinde Tahliyeyi Erteleme Süresi3Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 26/IV Taşınmazların Tahliye ve Tesliminde, Taşınmaz İçinde Bulunup da İlama Dahil Olmayan Eşyanın Borçlu tarafından, İcra Dairesinin teslim ettiği yerden veya alacaklıdan alınma Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 114/IV Taşınır Satışlarında, 2.İhale de Elektronik Ortamda Teklif Verme Süresinin Başlangıcı5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 126/IV Taşınır Satışlarında, 2.İhale de Elektronik Ortamda Teklif Verme Süresinin Başlangıcı5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 168 Kambiyo Takiplerinde, Senet Niteliğine – Borca – İmzaya Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 171 Kambiyo İflas Takiplerinde Ödeme – İtiraz – Şikayet ve Borçlunun İflasını İsteme Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 172 Kambiyo İflas Takiplerinde İitraz ve Şikayet Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 173/I Kambiyo İflas Takiplerinde İtiraz ve Şikayetlerin İcra Dairesine Bildirilme Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 286/II Konkordato müddetinin kendiliğinden kalkma süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 352/I İcra Mahkemesinin Duruşma Yaptığı Durumlarda İcra Suçları Hakkında Karar Verme Süresi5Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 16/I İşlem Şikayet Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 24/I İlamda Hükmolunan Menkulü Teslim Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 25/I İlamda Hükmolunan Çocuğu Teslim Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 26/I İlamda Hükmolunan Gayrimenkulü Teslim Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 29/II Gayrimenkulde Bulunan 3.Kişiye Tanınan Dava Açma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 31/I Kaldırılmasına veya Yerine Getirilmesine Hükmolunan İrtifak Haklarına İlişkin İlamların Yerine Getirilme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 31/a Geminin Teslimini İsteme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 32 Para ve Teminat Hakkındaki İlamlarda Borcun Ödenme ve Teminat Verilme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 33/I İlamlı Takiplerde İcranın Geri Bırakılmasını İstemi Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 33 a/II İlamın Zamanaşımına Uğramadağı Konusunda Genel Mahkemede dava açma süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 60 Genel Haciz Yoluyla Takipte İmzaya İtiraz – Mal Beyanında Bulunma – Ödeme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 62/I Genel Haciz Yoluyla Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 65/V Gecikmiş İtirazda – Mazeretin Kabulü Kararından İtibaren İtirazın Kaldırılmasını veya İtirazının İptalini İsteme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 69/II Borçtan Kurtulma Davası açma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 77 Sonradan Kazanılan Malların Beyan Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 89/II Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 89/III 1 ve 2. Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 96/III Borçlu veya 3.Kişinin İstihkak İddiasında Bulunma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 97 3.Kişinin İstihkak Davası Açma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 101 Hacze İştirak Taleplerine İştirak Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 118 Taşınırlarda Satış Bedelinin Ödenme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK 126 Düzeltme İlan Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 128 a/I Kıymet Takdiri Şikayet Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 133/I 2.İhale Alıcısının Teklifi Kabul Etmemesi Halinde Yeniden Yapılacak İhalenin İlan Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 134/II İhalenin Feshini İsteme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 135/I İhale Edilen Taşınmazın Alıcı Adına Tapuya Tescil Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 142/I Sıra Cetveline İtiraz Davası Açma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 146/2 Taşınır Rehin Takibinde İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK 147 Taşınır Rehni Takiplerinde Mal Beyanında Bulunma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 149 a/I İlamlı İpotek Takiplerinde İcranın Geri Bırakılmasını İsteme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 150 İlamsız İpotek Takiplerinde Ödeme Emrine İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 155 İflas Yoluyla Takiplerde Ödeme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 158/II Depo Kararının Yerine Getirilme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 173/III İflas Davasında, borcun yatırılması için borçluya tanınan süre7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 221/IV İflas Bürosunun İşlemlerine Karşı Şikayet Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 223/III İflas İdaresi Toplantıları için Çağrı Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 223/V-1 İflas İdaresinin Alacaklılar Toplantısının Kararlarına Karşı, İcra Mahkemesine Şikayet Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 225 İflasta Alacaklılar Toplantısının Kararlarına Karşı Şikayet Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 228/II İflas İdaresinin, 3.Kişinin İstihak İddialarını Reddetmesi Halinde, İstihkak Davası açması için 3.Kişiye Verdiği Süre7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 264/I İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 264/II İhtiyati Haciz Sonrası Esas Takibe İtiraz Edilmesi Halinde İtirazın Kaldırılması veya İtirazın İptali Davası Açma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 265/I İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 265/II 3.Kişilerin İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 267/II İhtiyati Haciz Kararından Sonra İflas Yolu ile Takibe Başvurulması Halinde İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 267/III İhtiyati Haciz Kararından Sonra İflas Yolu ile Takibe Başvurulması ve Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflas Davası Açma Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 269/II Temerrüt Nedenine Dayalı İlamsız Tahliye Takiplerinde Ödeme Emrine İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 272/III Tahliye Emrine İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 274/I Tahliye Emrine İtiraz Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 358/III Yedieminlerin, İcra Dairesinin Tazmin Kararına Karşı İcra Mahkemesine Şikayet Süresi7Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 355 Borçlunun Maaş ve Ücretlerinin Haczedildiğinin, İlgili İcra Dairesine Bildirilme Süresi1Hafta
İcra ve İflas KanunuİİK. 18/III İcra Mahkemesinde Duruşma Yapılmayan İşlerde Karar Verme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 114 Taşınır Satışlarında Elektronik Teklif Verme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 164 İflas Kararına Karşı İstinaf Yoluna Başvurma Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 130 Gayrimenkullerde Satış Bedelini Ödeme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 133 Taşınmaz İhale Bedelinin Yatırılmas Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 134 İhalenin Feshine İlişkin Şikayetlerde Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 164 İflas Kararının Temyiz Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 168 Kambiyo Takiplerinde Ödeme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 168 Kambiyo Takiplerinde Mal Beyanında Bulunma Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 194 İflasta Hukuk Davalarında Durma Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 219 Adi Tasfiyenin İlan Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 219/II-5 İflasın Adi Tasfiyesinde İlk Alacaklılar Toplantısının Yapılacağı Süre10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 220 Reddedilen Miraslarda Alacaklıların Kayıt Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 249 Pay Cetveli ile Son Hesabın İflas Dairesine Bırakılma Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 261 İhtiyati Haciz Kararının İnfazını İsteme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 269 c/III Tahliye Kararının İnfazı İçin Geçmesi Gereken Süre10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 271/I Kiralanandan Kaçırılan Eşyayı Geri İsteme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 286/III Konkordato Talebinin Reddi Kararının Temyiz Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 287/I Konkordato Mühletine İtiraz Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 291/III İlgililerin Konkordato Komiseri tarafından kıymet takdiri edilen rehinli malların kıymetinin yeniden takdirini isteme süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 292/II Konkordato da Alacaklıların Belgeleri İnceleyebilme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 294/III Konkordatoya Katılma Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 295/II Konkordatoya Muvafakat Etmiş Alacaklıların Müşterek Borçlu ile Borçlunun Kefillerine Haber Verme Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 296/I Konkordatoya İlişkin dosyanın komiserce mühkemeye sunulma süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 299 Konkordato hakkında verilen kararı temyiz süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 301/I Konkordatonun reddinden sonra iflasa karar verme süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 302 Konkordato alacaklıları itiraza uğramış alacaklılara tanınan dava açma süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 307/II Konkordatonunun Feshi Talebi üzerine Mahkemece Verilecek Kararı Temyiz Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 309 h Kon. Tasfiye Memurlarının Hazırlıdğı Pay Cetvelinin, İflas Dairesinde incelenmek için hazır bulundurulma süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 320/I Fevkalade Mühlet Kararının Temyiz Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 363/II İcra Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 366/III İcra Mahkemesinin Hukuk Kararlarına Karşı, Karar Düzeltme İsteminde Bulunma Süresi10Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 44/I Ticareti Terk Edenlerin Durumu Ticaret Siciline Bildirme Zorunluluğu Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 68 b/I Borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 89/III 3.Haciz İhbarnamesi üzerine Menfi Tespit Davası Açma Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 126/III-4 İpotek Sahibi Alacaklıların ve Diğer İlgililerin, Taşınmaz Üzerindeki Haklarını, Gayrimenkul Satış İlanı Üzerine İcra Dairesine Bildirme Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 135/II İhale Edilen Taşınmazda Bulunan Kişilerin Zorla Çıkarılma Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 146/1 Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 153/1 İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması Halinde, İpotek Bedelini İcra Dairesinden Alması ve İpoteği Çözmesi İçin Kendisine Verilen süre15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 158/1 Genel İflas Yolu İle Takiplerde İflas Talebine Diğer Alacaklıların İtiraz Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 173/II Kambiyo İflas Takibinde, İflas Talebine Diğer Alacaklıların Müdahale ve İtiraz Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 178/II Borçlunun Doğrudan Doğruya İflas Talebine Alacaklıların İtiraz Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 235/I İflas Sıra Cetveline İtiraz Davasının Açılma Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 270/II Hapis Hakkı Kullanımı Sonrası Rehin Takibine Geçme Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 366/I Temyiz/İstinaf İncelemesi Yapılma Süresi15Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 89/III 3.Kişinin 3.Haciz İhbarnamesi Üzerine Menfi Tesbit Davası Açtığına İlişkin Belgeyi İcra Müdürlüğüne Verme Süresi20Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 218/II İflasın Basit Tasfiyesinde Alacakların -Asgari-Bildirilme Süresi20Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 237/II İkinci Alacaklıların Toplantısının Yapılacağı Tarihin Önceden İlan Süresi20Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 292/I Konkordato da alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet süresi20Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 68 b/II Hesap Özetine İtiraz Süresi1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 94/III Borçlunun Zilyet Olduğu ve Olağanüstü Zamanaşımı ile İktisap Ettiği Gayrimenkul Hakkında Tescil Davası Açmak üzere Alacaklıya Verilen Süre1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 126/II Taşınmaz Satışlarında Artırma İlan Süresi1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 157 Geri Alınan İflas Talebinin Yenilenme Süresi1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 242/I İflasın Tasfiyesi Sırasında Satılacak Taşınmazın İlan süresi1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 264/III Alacak Davasında Verilen İhtiyati Haciz de Takip Talebinde Bulunma Süresi1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 272/I Tahliye Emri Göndederek Takipte Bulunma Süresi1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 336 İflasın Açıldığına Dair İlandan Sonra Müflisin Mallarını İflas İdaresi Emrine Verme veya Müflise olan Borçları Bildirme Süresi1Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 26/IV Taşınmazların Tahliye ve Tesliminde, Taşınmaz İçinde Bulunup da İlama Dahil Olmayan Eşyanın Borçlu tarafından, İcra Dairesinin teslim ettiği yerden veya alacaklıdan alınma Süresi30Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 149/II İlamlı İpotek Takibinde Ödeme Süresi30Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 149 b/I-1 İlamsız İpotek Takibinde Ödeme Süresi30Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 217 Tasfiyenin Tatil İlanında Yer Alan Süre30Gün
İcra ve İflas KanunuİİK. 44/III Ticareti Terk Eden Tacirlerin Haczi Kabil Malları Üzerinde Tasarrufta Bulunma Süresi2Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 44/V Ticareti Terk Eden Tacirlerin Temlik Hakkının Sınırlanması Konusunda Sicile Verilen Şerh Süresi2Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 84 Yetişmemiş Mahsullerin Haczedilebilme Süresi2Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 112/I Taşınır Malların, Satış Talebinden İtibaren Satılma Süresi2Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 218/II İflasın Basit Tasfiyesinde Alacakların -Azami-Bildirilme Süresi2Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 287/VI Konkordato Mühletinin Uzatılma Süresi2Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 303/III Konkordatonun Tasdikinden Sonra, Görevli Kişinin Borçlunun Durumu Hakkında Mahkemeye Rapor Verme Süresi2Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 111/II Borcun -Azami- Taksitle Ödenme Süresi3Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 123 Satışı Talep Edilen Gayrimenkullerin Satışını Yapma Süresi3Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 208/III İflas İdaresince, İflas Tasfiyesinin Yapılma Şekli Hakkında Karar Verme Süresi3Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 232 İflas İdaresi Tarafından, Sıra Cetvelinin Düzenleme Süresi3Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 280/III Ticari İşletmenin Devredileceğinin Alacaklılara Bildirim Süresi3Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 287/II Konkordato Mühlet Süresi3Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 347 İcra Mahkemesince Bakılan Suçlarda Şikayet Süresi3Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 163/II İflas Defterinin Hüküm Süresi4Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 327/I Fevkalade Mühletin Uzatılma Süresi4Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 68/I İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasını İsteme Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 68 a/I İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasını İsteme Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 106/1 Taşınır Malların Satışını İsteme Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 150 e/I Taşınır Rehninin Satışını İsteme Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 169 a/III Kambiyo Takiplerinde, Borca İtiraz Aşamasında “İcranın Geçici Olarak Durdurulmasına” Karar Verilmesi Üzerine, Alacaklının Tekrar İcra Mahkemesinde dava Açma Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 256 İflasın Tasfiye Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 269/III Temerrüt Nedeniyle Tahliye Takiplerinde İtirazın Kaldırılmasını İsteme Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 269 a Temerrüt Nedeniyle Tahliye Takiplerinde, Tahliye İsteme Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 285/V Konkordatonun feshi halinde, konkordato bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri gösterme süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 309 g/II Mal Varlığı Terki Suretiyle Konkordato da, Konkortado Tasfiye Memurlarının, Rehinli Alacaklıya, Rehni Paraya Çevirmesi İçin Verdiği Süre6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 318/I Fevkalade Mühlet Süresi6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 329/II Fevkalede Mühletin Bitmesinden İtibaren, Yeniden Fevkalade Mühlet Verilemeyecek Süre6Ay
İcra ve İflas KanunuİİK. 7/I Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açma Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 44/II Ticareti Terk Eden Tacirler Hakkında İflas Yoluyla Takipte Bulunma Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 67/I İtirazın İptali Davası Açma Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 72/VII İstirdat Davası Açma Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 78/II Haciz İsteme Hakkının Düşme Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 125/II İpotekli Borçlarda Alacaklıların Müracaat Hakkının Mahfuz Tutulduğunu Bildirim Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 134/VII İhalenin Feshini -azami- İsteme Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 143/III Aciz Vesikasına Dayalı Takipte Bulunma Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 143/VI Borçlunun Mirasçılarının “Aciz Belgesine Bağlanmış Borcun Zamanaşımına Uğradığı” İleri Sürme Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 150 e/I Taşınmaz Rehninin Satışını İsteme Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 152/III Rehin Açığı Belgesine Dayalı, Takipte Bulunma Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 156/IV İflas Yoluyla Adi Takipte, İflas İsteme Hakkının Bağlı Olduğu Hak Düşürücü Süre1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 179 b/IV İflasın Erteleme Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 285/V Konkordato Mühleti Verilmemesi Halinde, Konkordato Bilançosunda Yazılı Mal ve Kıymetleri Gösterme Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 347 İcra Mahkemesince Bakılan Suçlarda -Azami- Şikayet Süresi1Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 128 a/I Kesinleşmiş Kıymet Takdiri Geçerlilik Süresi2Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 259/IV İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası Açma Süresi2Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 280/I Zarar Verme Kasdından Dolayı İptalde, Borçlu Aleyhine Haciz veya İflas Yoluyla Takipte Bulunma Süresi5Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 284 Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre5Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 309 i/II Mal Varlığı Terki Suretiyle Konkordato da Hak Sahipleri Tarafından Tahsil Edilme Süresi5Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 7/I Devlet Aleyhine Tazminat Davası Azami Açma Süresi10Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 39/I İlama Dayalı Takiplerin Zamanaşımı Süresi10Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 111/III Borcun, Azami Taksitle Ödenme Süresi10Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 362 İcra Dairesince Saklanmakta olan para ve eşyaları talep hakkının bağlı olduu zamanaşımı süresi10Yıl
İcra ve İflas KanunuİİK. 143/VI Aciz Belgesine Bağlanmış Borçların Zamanaşımına Uğrama Süresi20Yıl

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu