İhalenin FeshiYargıtay Kararları

İcra mahkemesinin ihalenin feshi talebi üzerine, takip tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmese de kararını vereceği, mahkemece, taraflarca takip edilmemesi sebebiyle dosyanın önce işlemden kaldırılmasına sonra da davanın açılmamış sayılmasına karar vermesinin isabetsiz olduğu

İcra mahkemesinin ihalenin feshi talebi üzerine, takip tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmese de kararını vereceği, mahkemece, taraflarca takip edilmemesi sebebiyle dosyanın önce işlemden kaldırılmasına sonra da davanın açılmamış sayılmasına karar vermesinin isabetsiz olduğu-

İİK.nun 134/2.maddesi hükmüne göre; “…ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi takip tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir…”

Somut olayda, ihalenin feshi şikayetinin taraflarca takip edilmemesi nedeniyle mahkemece 03.12.2013 tarihli duruşmada, HMK’nun 150. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına ve 04.03.2014 tarihinde de üç aylık yasal süre içerisinde taraflarca davanın yenilenmediği gerekçesiyle HMK’nun 150. maddesine dayalı olarak davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmektedir. Mahkeme kararı İİK 134/2 hükmüne açıkça aykırıdır.

O halde, mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, somut olayda uygulanma yeri bulunmayan HMK’nun 150. maddesi uyarınca “dosyanın işlemden kaldırılması” ve ikinci aşama olarak da, “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan HMK’nun 297. maddesinin (1). fıkrasının (e) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 26.06.2014 T. E:16221, K:18667

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu