İtirazın KaldırılmasıYargıtay Kararları

İcra Mahkemelerinde davalı kiracı ancak tahliye tarihine kadar olan kira parası ile sorumlu tutulabilir.

12. Hukuk Dairesi         2021/6989 E.  ,  2021/8447 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen taraflar tarafından ve 09/06/2021 tarihli ek kararın müddeti içinde temyizen borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının mürafaalı olarak yapılmasına HUMK.nin 438. ve İİK’nin 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oy birliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;
1-Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,
2-Borçlunun temyiz dilekçesi ve ek karara yönelik temyiz dilekçesinin incelenmesinde;
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine vaki itiraz üzerine alacaklının icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve icra inkar tazminatı isteminde bulunduğu, mahkemece davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildiği, bu karara karşı tarafların istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince “ A-Davacının istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, A-1) Davacının açmış olduğu, itirazın kaldırılması davasının kısmen kabulüne, Davacının, davalı borçlu aleyhine … 20. İcra Müdürlüğünün 2016/30193 sayılı takip dosyasında başlattığı icra takibine itirazın 133.562,00 … asıl alacak olarak, 2.973,98 … işlemiş faize yönelik kısmen kabulüne, itirazın bu miktarlar esas alınarak kaldırılmasına, takibin bu miktarlar üzerinden devamına, Takipten sonra yapılan ödemelerin icra dosyasında hesaba katılmasına, 2) Hüküm altına alınan 133.562,00 … (takip tarihindeki 3.05 TL) hesabıyla 407.364,00 TL üzerinden hesap edilecek %20 oranındaki icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davalının kötü niyet tazminatı talebinin reddine,” karar verildiği alacaklının tavzih talebinde bulunması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nin 09/06/2021 tarihli ek kararı ile “Davacı tarafın kararın açıklanması (tavzihi) talebinin kabulüne, Davacının 408.686,00 … kira alacağı ve %2,91 faiz için icra takibi başlattığı, Davalının 108.171,50 … borcu kabul ettiği ve ödediği, İtirazın 300.514,50 … alacağa yönelik olduğu, İtiraza konu 300.514,50 … alacakla ilgili 166.952,50 …’nin dava açılmadan ödendiği, dava tarihi itibariyle ödenmeyen 133.562,00 … asıl alacak ve 2.973,98 … bakımından itirazın kaldırılmasına” karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda icra dosyası incelendiğinde, alacaklı tarafından, borçlu aleyhine 01/08/2001 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak 07/10/2016 tarihinde, 2016 yılı Temmuz ayından 8.000 TL, 01/08/2016-01/08/2017 tarihleri arası aylık 33.390,50 … cari dönem peşin ödenmesi gereken kira alacağının tahsili için takip başlatıldığı, borçlu vekilinin 27/10/2016 tarihli dilekçesi ile kısmen borca, faize ve tüm ferilerine itiraz ettiği görülmüştür.
Borçlu, taşınmazı tahliye ettiğini bildirmiş, dosyada mevcut belgelere göre, yargılama aşamasında mahkemeye sunmuş olduğu … 5. Noterliği’nin 02/05/2017 tarih ve 08113 yevmiye no’lu düzenleme şeklindeki emanet tutanağı ve teslim belgesinden, kiralananın anahtarını 02.05.2017 tarihinde notere tevdi ettiği, emanet tutanağının kiraya verene 03.05.2017 tarihinde tebliğ edildiği ve aynı tarihte taşınmazın anahtarının kiraya veren tarafından teslim alındığı anlaşılmaktadır.
İcra Mahkemelerinde davalı kiracı ancak tahliye tarihine kadar olan kira parası ile sorumlu tutulabilir. Tahliye tarihinden sonraki alacak tazminat hukukunu ilgilendirdiğinden ve alacağın tespiti yargılamayı gerektirdiğinden, dar yetkili icra mahkemesinde tahliye sonrasına ilişkin istemin reddine karar verilmelidir.
Yine kiracı (tacir) şirket olduğundan, takip dayanağı kira sözleşmesine göre muacceliyet şartı geçerli olsa da, kiracı kiralananı tahliye ettiğini ispatladığından tahliye tarihine kadar kira parası ile sorumlu tutulmalıdır.
Bu durumda Mahkemece kiraya verenin emanet tutanağını tebliğ aldığı tarih olan 03/05/2017 tarihine kadar kira alacağı hesap edilerek sonucuna göre bu miktar üzerinden karar verilmesi gerekirken, mahkemenin 18.05.2018 tarihli bilirkişi raporunu hükme esas alarak 2016 Temmuz-2017 Temmuz tarihleri arası kira alacağı esas alınarak itirazın kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesinin, 18/05/2021 tarih ve 2019/264 E. – 2021/1140 K. sayılı kararının ve 09/06/2021 tarihli ek kararın yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 05/10/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu