İcranın Tatili ve Talik HalleriSatışTebligatYargıtay Kararları

Borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağından

Borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağından, satış ilanının tebliğinden sonra borçlunun ölümü üzerine, bu kez satış ilanının mirasçılarına tebliği ile taşınmazın (ölümden yaklaşık 2,5 ay sonra) ihalesinin yapılmasının mümkün olmadığı-

“….Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, 02.04.2018 tarihli ihalenin feshini talep ettiği, ilk derece mahkemesince ihalenin feshine ilişkin şikayetin reddi ile borçlunun, İİK’nun 134/2 maddesi gereğince ihale bedelinin %10’u olan 17.420 TL para cezası ile mahkum edilmesine karar verildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 09.01.2019 tarih ve 2018/2275 E.-2019/53 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK.nun 53. maddesine göre, terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse, bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır.
Somut olayda, borçlu taşınmaz maliki (muris) M…’nın, kendisine satış ilanının 08.01.2018 tarihinde tebliğinden sonra 16.01.2018 tarihinde öldüğü, bu kez satış ilanının mirasçılarına tebliği ile taşınmazın 02.04.2018 tarihinde ihalesinin yapıldığı anlaşılmıştır.
Yukarıda anılan Yasa maddesi uyarınca; borçlunun ölüm tarihinden itibaren mirası ret süresi içerisinde herhangi bir icra takibi yapılamayacağından bu süre içerisinde ihale yapılması da mümkün değildir.
Bu durumda, ilk derece mahkemesince, yasanın emredici hükmüne aykırı işlem yapılması nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesi’nce esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir…”
12. HD. 29.04.2019 T. 5940/6908

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu