Yargıtay Kararları

Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durum Avukatlık Kanunu’nun 164/5. maddesine aykırı değildir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2018/3653
KARAR NO : 2018/8652

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/12/2015
NUMARASI : 2015/1186-2015/1146

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sibel Yavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından ziynet alacağına dayalı olarak başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, dayanak ilamda tarafları lehine hükmedilen 2.486,40 TL vekalet ücretinin mahsup edilerek, bakiye borcun alacaklı vekiline konutta teslim yoluyla ödendiğini beyanla icranın geri bırakılması talebinde bulunduğu, icra mahkemesince talebin reddine karar verildiği görülmektedir.
Takip konusu ilamda borçlu (ilamdaki davalı) lehine 2.486,40 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durum Avukatlık Kanunu’nun 164/5. maddesine aykırı değildir. Borçlu, aynı ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini mahsup ettiğini bildirmektedir. Bu nedenle ilamda davalı (borçlu) lehine hükmedilen ilam vekalet ücretinin mahsup edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.
O halde, mahkemece, yukarıda yazılı hususlar ile birlikte borçlu tarafından sunulan ödeme makbuzu ve icra dosyasında yer alan ödeme beyanı da dikkate alınarak, gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu