Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluYargıtay Kararları

Alacaklının feragat beyanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; “…borçtan feragat ediyorum…” ibaresinin alacaktan feragat edildiği anlamını taşıdığı dolayısıyla yalnızca takipten değil aynı zamanda alacaktan da feragat edildiği anlaşılmakla

Takipten feragatin, esas haktan da feragat edildiği anlamına gelmeyeceği- Esas haktan feragat beyanının açık olması gerektiği- Alacaklının feragat beyanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; “…borçtan feragat ediyorum…” ibaresinin alacaktan feragat edildiği anlamını taşıdığı dolayısıyla yalnızca takipten değil aynı zamanda alacaktan da feragat edildiği anlaşılmakla, bahsi geçen bonoya dayalı olarak aynı borçlu hakkında, tekrar kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yeni bir takip yapılamayacağı-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi D. Dilek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibine karşı borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklının bonoya dayalı olarak başlattığı takipten ve takibe konu alacaktan feragat ettiği halde daha sonra aynı bonoya dayalı olarak aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yeni bir icra takibi başlattığını ileri sürerek borca itiraz ettiği, mahkemece alacaktan açıkça feragat edilmediği gerekçesi ile itirazın reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda; alacaklı tarafından işbu şikayete konu takipten önce 20/02/2019 tarihinde İstanbul 28. İcra Müdürlüğü’nün 2019/8519 Esas sayılı dosyası ile 10/05/2018 düzenleme,10/02/2019 vade tarihli 270.000,00 TL. miktarlı bir adet bonoya dayalı olarak borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatıldığı, akabinde alacaklının 24/04/2019 havale tarihli dilekçesi ile “…başlatmış olduğum icra dosyasından ve söz konusu borçtan feragat ediyorum. Dosyanın feragat nedeniyle kapatılmasını ve tüm hacizlerin kaldırılmasını talep ederim…” şeklindeki feragat beyanı üzerine takibin işlemden kaldırıldığı, bu kez 29/10/2019 tarihinde İstanbul 28. İcra Müdürlüğü’nün 2019/40860 E. sayılı dosyası ile aynı alacaklı tarafından aynı bonoya dayalı olarak aynı borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yeni bir takip başlatıldığı anlaşılmıştır.

Takipten feragat,esas haktan feragati tazammun etmez. Esas haktan feragat beyanının açık olması gerekir. Alacaklının feragat beyanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; “…borçtan feragat ediyorum…” ibaresinin alacaktan feragat edildiği anlamını taşıdığı dolayısıyla yalnızca takipten değil aynı zamanda alacaktan da feragat edildiği anlaşılmakla bahsi geçen bonoya dayalı olarak aynı borçlu hakkında tekrar kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yeni bir takip yapılamaz.

O halde, mahkemece, borca itirazın kabulü ile İİK’nun 169/a-5. maddesi uyarınca, şikayete konu İstanbul 28. İcra Müdürlüğü’nün 2019/40860 E. sayılı takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile itirazın reddine karar verilmesi isabetsiz olup, kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 27/10/2021 tarih ve 2021/776 E.-2021/2765 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesinin 12/11/2020 tarihli ve 2019/982 E.-2020/674 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 26/04/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 26.04.2022 T. E: 2021/12694, K: 5205

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu