Görüş Yazıları

Aday Memurların Adaylık Eğitimlerinin Herhangi Birinde Başarısız Olması Durumunda Yapılacak İşleme İlişkin PGM Görüş Yazısı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 32992892-E.14556/19634 04.07.2024
Konu : Aday Memurların Adaylık Eğitimlerinin Herhangi Birinde Başarısız Olması Durumunda Yapılacak İşlem

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
……………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
…………… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesinde Bakanlığın personel politikasının belirlenmesi ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında sayılmıştır.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54’üncü maddesi gereğince sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

“Adayların yetiştirilmesi” başlıklı 55’inci maddesi gereğince de aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

Bu kapsamda aday memurların temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olması halinde aday memurlar hakkında yapılacak işlemler hususunda uygulama birliğinin sağlanması gereği hâsıl olmuştur.

İlgili mevzuat incelendiğinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Adaylık devresi içinde göreve son verme” başlıklı 56 ncı maddesinde;

“Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir…” hükmüne, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin “Değerlendirme” başlıklı 12 nci maddesinde; “Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

a. Temel ve Hazırlayıcı Eğitim; Bu eğitimlerde sınav kâğıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kâğıtları komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Uzun cevaplı, yazılı ve  uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.
b. Staj Değerlendirme Belgesi; Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilirler.  Kurum ve kuruluşlar bu dönemdeki aday memurlarının yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutarakta değerlendirebilirler, bu takdirde değerlendirme bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre yapılır. Staj değerlendirme belgesi (Ek – 1) de gösterilmiştir.” hükmüne, Mezkûr Yönetmeliğin “Sınav sonuçlarının bildirilmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde;

        “Sınav sonuçları sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.” hükmüne,      “Yazılı sınavlara itiraz” başlıklı 14 üncü maddesinde;

   “Aday memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon, dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir. Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

     Ayrıca Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 17 nci maddesinde, “(1) Temel ve hazırlayıcı eğitimler sonunda yapılan sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki usul uygulanır:

a) Sınav kâğıtları, eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir.

b) Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarı notu en az 60 puandır.

c) Başarısız olan aday memurların kâğıtları bir daha okunarak yeniden değerlendirilir.

ç) Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

d) Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı; eğitim ve sınav yürütme komisyonu üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.

(2) Staja katılanlar, ek-1’de gösterilen Adalet Bakanlığı Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi ile değerlendirilir. Staj sonunda sınav yapılması halinde, değerlendirme yukarıdaki fıkraya göre yapılır.” hükmüne, Mezkur Yönetmeliğin “Göreve son verme ve bildirim” başlıklı 22 nci maddesinde; “

(1) Temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj devrelerinin birinde başarısız olan veya sayılan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurların durumu en geç bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına iletilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bildirimde göreve son vermeyi gerektiren sebepler açıkça belirtilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca görevlerine son verilen aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığında tutulur. Bu kişiler üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Üç yıllık sürenin tespitinde Devlet Personel Başkanlığında tutulan kayıtlar esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri ve benzer olaylara ilişkin verilen mahkeme kararları birlikte değerlendirildiğinde; adaylık dönemi içerisinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olan aday memurların 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca ilişiklerinin kesilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle genel yazımız tarihinden sonra temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olan aday memurlar hakkında ilişiklerinin kesilmesine ilişkin disiplin amirlerince hazırlanacak tekliflerin atamaya yetkili amir tarafından onaylanmak üzere gecikmeksizin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, genel yazımız tarihine kadar yapılmış işlemler hakkında yeni bir işlem tesisine gerek olmadığı ve bu güne kadar Genel Müdürlüğümüzce verilmiş olan aksi yönde görüşlerin genel yazımız tarihinden sonra dikkate alınmaması gerektiği hususlarında,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu