Görüş Yazıları

7429 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Görüş Yazısı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Sayı : E-34372782-254/8003 24.08.2023
Konu : 7429 Sayılı Kanunun Uygulanması
DAĞITIM YERLERİNE
28.12.2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1’inci maddesinde “Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla asıl alacak tutarı iki bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacakları tüm ferileriyle birlikte terkin edilir.
Birinci fıkra kapsamında terkin edilen alacaklar için açılan dava ve icra takipleri sona erer. Bu madde kapsamında sona erdirilen icra takipleri için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu madde kapsamında takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde bulunulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 19.07.2023 tarih ve E-32214752-641.03.01-73633 sayılı yazısı ile söz konusu düzenleme kapsamında kendi kayıtlarından terkin edilen ve icra takibine konu edilmiş alacaklar yönünden icra dairelerinden dosyaların kapatılması talebinde bulunulduğu, ancak söz konusu dosyaların 7420 Sayılı Kanun kapsamında kalmadığı ya da talebin kabul edilmesine karşın 492 sayılı Harçlar Kanunun’un “İcra takibinden vazgeçme” başlıklı 23 üncü maddesi kapsamında harç talebinde bulunulduğu belirtilmiştir.
Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede 7429 Sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin kendi muhasebe kayıtlarında bulunan alacakların terkinine yönelik olduğu, dolayısıyla söz konusu alacağın kanun kapsamında kalıp kalmadığına ve terkin edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmenin ilgili şirket tarafından yapılmasının gerektiği,
İcra daireleri yönünden ise; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin icra dosyasına ilişkin alacağın 7429 Sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesine göre terkin edildiği ve bu kapsamda icra dosyasından feragat edildiği yönünde açıkça talepte bulunulması halinde, Geçici 1’nci madde kapsamında alınması gereken harçların alınmaksızın icra dosyalarının kapatılması, konunun yargıya intikal etmesi hâlinde yargı mercilerince verilecek karara göre işlem yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu