Haklar

Yıllık İzinde Olan Memurun Hastalık Raporu Alması

Yıllık izinde olan memurun hastalanması halinde ne zaman göreve başlayacağı hususu Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinde açık ve net olarak düzenlenmiş olup, aksi halde göreve başlamama durumu disiplin cezasını gerektirecektir.

 

29.10.2011 tarihli 28099 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Madde 8 aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

” (8/1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

(8/2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(8/3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

(8/4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103’üncü maddesine göre kullandırılır.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103’üncü maddesine göre; yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Mülga Devlet Personel Başkanlığının bir görüşünde (01.12.2011-22610, Kaynak: 33 Sayılı Bülten, Sayfa: 219); Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince hastalık izninin yıllık izin tarihinden önce sona ermesi halinde memurun kalan yıllık iznini kullanmaya devam edeceği, hastalık izninin yıllık izin tarihiyle aynı tarihte sona ermesi halinde ise; bu izinlerin bittiği tarihte göreve başlanacağı ve hastalık izni dolayısıyla kullanılmayan yıllık izinlerin 657 sayılı Kanununun 103 üncü maddesi hükmüne göre kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir denilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairenin bir kararında (Esas: 2007/6361, Karar: 2010/1193, Tarih: 05.03.2010); yıllık izinde iken hastalanması üzerine hastalık izni alan memurun hastalık izninin süresinin yıllık izninden kalan süreden fazla olması halinde hastalık izninin bitiminde görevine başlaması gerektiğine hükmetmiş, şube müdürü davacının buna aykırı davranarak görevine başlamaması nedeniyle 657/125-D/b “özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek” gereği hakkında uygulanan 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını onaylamıştır.

Bu açıklananları tablo halinde örnek vererek açıklayacak olursak aşağıdaki hususları görmüş oluruz.

Memurlar.net sitesinden alıntıdır. Linke ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu