Yargıtay Kararları

Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan Temlik Geçersizdir

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2016/18845
KARAR NO   : 2017/11146

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, takibin kesinleşmesini müteakiben dosya alacağının takip alacaklısı tarafından şikayetçi 3. kişi M. A.’a temlik edildiği, icra müdürlüğünün 10.11.2015 tarihli kararı ile alacağı temlik eden alacaklının vekilinin temlik işleminden önce azledilmesinden dolayı temlik işleminin geçerli olmadığı gerekçesiyle temlik işleminin iptaline karar verildiği, şikayetçi 3. kişinin icra mahkemesine yaptığı başvuruda; temlik işleminin geçerli olduğu ileri sürülerek icra dairesince verilen 10.11.2015 tarihli kararın iptalinin talep edildiği, mahkemece, temlik işleminin geçerli  olabilmesi için gerekli harcın yatırılmamış olduğundan bahisle icra müdürlüğü işleminin sonucu itibariyle doğru olduğuna değinilerek şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, şikayete konu icra müdürlüğü kararına esas temlik işleminin, 06.11.2015 tarihinde, temlik eden alacaklı ile temlik alan şikayetçinin, bizzat Serik 2. İcra Müdürlüğü’ne gelerek icra müdürü huzurunda yapıldığı, bu temlikten önce Serik İcra Hukuk Mahkemesi’nin 03.11.2014 tarihli,  2014/197 – 249 sayılı kararı ile borçlunun yetki itirazının kabulü ile Serik 2. İcra Dairesi’nin yetkisizliğine karar verildiği ve kararın 20.10.2015’te kesinleştiği görülmektedir. Bu durumda; hernekadar Serik 2. İcra Müdürlüğü’nün şikayete konu işlem tarihi olan 10.11.2015’te  temlik işleminin iptaline karar verme yetkisi bulunmasa da; temlik işleminin, yetkisiz olduğu temlik tarihinden önce kesinleşen Serik 2. İcra Müdürlüğü’nde yapılmış olması nedeniyle, doğuşu itibariyle geçersiz olduğunun kabulü gerekmektedir.

O halde; hernekadar mahkemenin temlik harcı yatırılmadığından temlikin geçersiz olduğuna ilişkin gerekçesi yerinde değil ise de; temlikin yetkisiz icra dairesinde yapılmasından dolayı geçersiz olduğu anlaşıldığından ve sonuçta şikayet reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL  temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/09/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu