Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluYargıtay Kararları

Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Verilmesi ve Süresinde Taraflarca Yetkili veya Görevli İcra Dairesine Gönderilmesinin İstenilmemesi Halinde, Takibin Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/10385
KARAR NO : 2022/3432

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 08/09/2021
NUMARASI : 2020/2381-2021/2209
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte; borçlu şirketin, senedin sahte olduğunu, senede dayalı böyle bir borcu bulunmadığını ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesince; borca itirazın usulüne uygun olarak ispat edilemediği gerekçesiyle reddine, işlemiş faiz miktarına yönelik itirazın ise kısmen kabul edilerek işlemiş faiz miktarının düzeltilmesine, tahsili talep edilen yabancı para alacağına devlet bankalarınca o yabancı para ile açılmış 1 yıl vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile tahsiline karar verildiği, borçlu tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK’nun 50. maddesi göndermesi ile icra takipleri hakkında da uygulanması gereken, HMK’nun 20. maddesi gereğince; görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Aynı kural, takip hukukunda da geçerlidir.
Somut olayda; Adana 9. İcra Müdürlüğünün 2018/9416 esas sayılı dosyasında borçlu aleyhine kambiyo senedine özgü takip başlatıldığı, takip borçlusunun yetkiye yönelik itirazı üzerine Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/612 E, 2018/754 K sayılı dosyasında verilen 04.09.2018 tarihli karar ile yetki itirazının kabulüne karar verildiği, davalı tarafın 05.09.2018 tarihli dilekçesi ile istinaf yoluna başvurduğu, 19.10.2018 tarihli dilekçesi ile de istinaf başvurusundan feragat edildiği, istinaftan feragat dilekçesi ile hükmün 19.10.2018 tarihinde kesinleştiği alacaklı vekili tarafından HMK’nun 20. maddesinde öngörülen iki haftalık yasal süre geçtikten sonra, 21/11/2018 tarihinde dosyanın yetkili Beykoz İcra Müdürlüğüne gönderilmesinin talep edildiği ve icra müdürlüğünce dosyanın gönderilmesine karar verildiği, bu tarih itibari ile başvurunun yukarıda açıklanan yasa maddesinde öngörülen iki haftalık kesin süre içerisinde olmadığı görülmüştür.

O halde, İlk Derece Mahkemesince; kamu düzeni ile ilgili olan HMK’nun 20. maddesi uyarınca re’sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ:
Yukarıda yazılı kamu düzenine aykırılık nedeniyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 08/09/2021 tarih ve 2020/2381 E. – 2021/2209 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 17/07/2020 tarih ve 2019/84 E. – 2020/192 K. sayılı kararının re’sen BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 17/03/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu