2016 Yılı6. Hukuk DairesiKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Ödeme belgelerinin borcu sonlandıran belgelerden olup yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gerekeceği-

Ödeme belgelerinin borcu sonlandıran belgelerden olup yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gerekeceği-

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlunun yasal süresinde itiraz etmemesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece tahliye isteminin kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı, Çeşme İcra Müdürlüğünün 2015/115 esas sayılı icra dosyası ile davalı borçlu aleyhine başlattığı icra takibinde 2014 yılının K. ayı ile 2015 yılının Ocak ve Şubat ayları kira bedeli olarak toplam 2.550,00 TL alacağın tahsilini talep etmiştir. Davalı ödeme emrine itiraz etmemiş, davacı alacaklı tarafından İcra Mahkemesinde tahliye istemiyle açılan davanın duruşmalarına davalı katılmadığı gibi cevap dilekçesi de sunmamıştır.

Davalı, temyiz dilekçesinde, davacı alacaklı hesabına 06/03/2015 tarihli kira bedeli 850,00 TL ve 27/03/2015 tarihli iki aylık kira bedeli 1.700,00 TL lik ödeme dekontlarını ibraz ederek borcu olmadığını, takip konusu aylara ait kira parasının ödendiğini savunarak ödeme belgelerini eklemiştir. Ödeme belgeleri borcu sonlandıran belgelerden olup yargılamanın her aşamasında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle mahkemece, davalı tarafın temyiz dilekçesine eklediği ödeme belgesi üzerinde durularak,takip konusu edilen ayların kira parasının ödenip ödenmediği,ödenmiş ise ödemenin 30 günlük süre içinde olup olmadığı temerrüt koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tam ve kesin olarak tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

6. HD. 14.12.2016 T. E: 80, K: 7474

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu