2015 ve Öncesi Yıllar3. Hukuk DairesiNafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri

Nafakalarda Yİ-ÜFE artışı Kesinleşmeden Sonra Uygulanır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSKENDERUN 2. AİLE MAHKEMESİ
TARİHİ : 24/04/2014
NUMARASI : 2014/109-2014/229

Taraflar arasında görülen nafaka artırımı davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada, boşanma davasında hükmedilen aylık 280 TL yoksulluk nafakasının, arttırılarak, aylık 700 TL’ye çıkartılması istenilmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren aylık 550 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş, hükmün temyizi üzerine, Dairemizin; 15.01.2014 tarih ve 2013/16289 E.-2014/341 K.sayılı ilamı ile, “TMK.nun 176/4.maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.
Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeye göre iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yerleşen dairemiz uygulamasına göre; nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.
Somut olayda; tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olduğu ileri sürülmemiştir.
O halde; yoksulluk nafakasının niteliği ve takdir edildiği tarih gözetilerek, nafakanın TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılması suretiyle dengenin yeniden sağlanması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yüksek nafaka takdiri doğru görülmemiş olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir”, gerekçesiyle mahkeme kararı bozulmuştur.
Mahkemece, bozmaya uyularak, davanın kısmen kabulü ile İskenderun 1.Aile Mahkemesinin 21.06.2011 tarihli 2011/7 Esas-2011/368 Karar sayılı ilamı ile davacı yararına ödenmesine karar verilen aylık 280 TL yoksulluk nafakasının, 20 TL artırımı ile aylık 300 TL’ye yüksetilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Mahkemece, bozmaya uyulmakla birlikte bozma ilamı doğrultusunda işlem yapılmamıştır. Yoksulluk nafakası, boşanma kararının kesinleşmesi ile hüküm ifade eder. Boşanma davasının kesinleşme tarihi ise, 24.12.2009 tarihidir. Bu tarihten itibaren, iş bu dava tarihine kadar yaklaşık 3 yıl gibi bir süre geçmiştir. Bozma ilamında belirtilen ÜFE oranındaki artışın 3 yıllık süre için uygulanması gerekir. Mahkemece, yanılgılı değerlendirme sonucu, 21.06.2011 tarihi itibariyle(bir yıllık) ÜFE artış oranı uygulandığı anlaşılmaktadır. Eksik incelemeye dayalı hükmün bozulması gerekmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu