2015 ve Öncesi Yıllar8. Hukuk Dairesiİlamların İcrasıKesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar

“Limited şirket hisse devrinin hile sebebi ile geçersizliğine, hisselerin alacaklıya aidiyetinin tespitine ve bu hususun Limited Şirket pay defterine tesciline ilişkin ilamın kesinleşmeden icra edilebileceği-

“Limited şirket hisse devrinin hile sebebi ile geçersizliğine, hisselerin alacaklıya aidiyetinin tespitine ve bu hususun Limited Şirket pay defterine tesciline ilişkin ilamın kesinleşmeden icra edilebileceği-

Alacaklı tarafından icra takibine konu edilen Bandırma 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/168 Esas, 2012/85 Karar sayılı ve 12.04.2012 tarihli ilamı, “Limited Şirket hisse devrinin hile sebebi ile geçersizliğine, hisselerin alacaklıya aidiyetinin tespitine ve bu hususun Limited Şirket pay defterine tesciline ilişkin” olup takip tarihi itibariyle kesinleşmemiştir.

HUMK.un 443. maddesinde belirtildiği üzere, ancak gayrimenkule ve buna müteallik ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler katiyet kesbetmedikçe icra olunamazlar (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 350/2 maddesi).

Mahkemece, alacaklılar tarafından icra takibine dayanak yapılan ilamın, az yukarıda açıklanan düzenleme gereğince kesinleşmeden takibe konu edilebilecek ilamlardan olduğu gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,  16.10.2012  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

8. HD. 16.10.2012 T. E: 8087, K: 9299

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu