2015 ve Öncesi Yıllar6. Hukuk DairesiKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Davalı tarafından gerek ödeme emri tebliğinden sonraki itirazında, gerekse yargılama sırasındaki savunmasında, davacıların dava ehliyetine karşı çıkılmadığı, yeni malik olduklarının bilinmediğine dair herhangi bir itiraz ileri sürülmediği, bu durumda, davacıların yeni malik olduğunun ve kira parasının kendilerine ödenmesi gerektiğinin davalı tarafından bilinmekte olduğunun kabulü gerekeceği, bu nedenle, mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

Davalı tarafından gerek ödeme emri tebliğinden sonraki itirazında, gerekse yargılama sırasındaki savunmasında, davacıların dava ehliyetine karşı çıkılmadığı, yeni malik olduklarının bilinmediğine dair herhangi bir itiraz ileri sürülmediği, bu durumda, davacıların yeni malik olduğunun ve kira parasının kendilerine ödenmesi gerektiğinin davalı tarafından bilinmekte olduğunun kabulü gerekeceği, bu nedenle, mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine itirazın kaldırılması ve temerrüt nedeni ile tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, yeni maliklerin kira parasının ödenmesi için ihbar gönderme yükümlülüğü yerine getirilmeden, davanın reddine karar verilmiş, karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Takibe dayanak yapılan ve hükme esas alınan 10.09.2006 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kiralayan A. Kaytaz’dır. Davacı alacaklılar kiralananı 08.07.2011 tarihinde satın almışlardır. Davalı kiracı 2011 Temmuz ayından beri kira parasını ödemediğinden 05.12.2011 tarihinde tahliye istekli olarak başlatılan icra takibinde 2011 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve K. aylarına ait aylık 300-TL’den 5 aylık 1.500-TL kira parasının ödenmesi istenmiştir. Ödeme emrinin tebliği üzerine davalı borçlu yasal süresinde, kiralananı satın alan yeni malike kira parasını ödediğini bildirerek takibe itiraz etmiştir. 

Mahkemece, temerrüt nedenine dayalı tahliye davasının kiralayan tarafından açılması gerektiği, kiralayan durumunda olmayan malikin veya kiralananı sonradan iktisap edenin, önceden ihbarname göndererek, kiraların kendisine ödenmesini istemesi, sonuçsuz kalması halinde temerrüt ihtarnamesi gönderilmesi gerektiği halde, davacı tarafından davalıya ihbarname gönderilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, verilen karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir.Çünkü, davalı tarafından gerek ödeme emri tebliğinden sonraki itirazında, gerekse yargılama sırasındaki savunmasında, davacıların dava ehliyetine karşı çıkılmamış, yeni malik olduklarının bilinmediğine dair herhangi bir itiraz ileri sürülmemiştir. 

Bu durumda, davacıların yeni malik olduğunun ve kira parasının kendilerine ödenmesi gerektiğinin davalı tarafından bilinmekte olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle, mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. 

Karar bu nedenle bozulmalıdır. 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 11/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

6. HD. 11.06.2012 T. E: 2012/5516, K: 8672

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu