2015 ve Öncesi YıllarFaizHGKNafaka Alacaklarına İlişkin İcra TakipleriTakip Açılış

«Boşanma davasının reddine» dair ilamda, dava tarihinden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizinin hangi tarihte başlayacağının belirtilmemiş olması halinde faizin karar tarihinden itibaren başlayacağı–

«Boşanma davasının reddine» dair ilamda, dava tarihinden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizinin hangi tarihte başlayacağının belirtilmemiş olması halinde faizin karar tarihinden itibaren başlayacağı–

Taraflar arasındaki «şikayet yoluyla takibin iptali» davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Üsküdar İcra Tetkik Merciince davanın kısmen kabul-kısmen reddine dair verilen 16.6.1999 gün ve 1999/654 E. – 1999/644 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 7.10.1999 gün ve 1999/10644 E. – 1999/11830 K. sayılı ilamı ile; (…Alacaklının takibe dayanak yapmış olduğu Üsküdar Asliye 5. Hukuk Mahkemesinin 9.3.1999 tarih, 98/232-99/175 sayılı «boşanmanın reddine» dair ilamında, dava tarihinden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizinin hangi tarihte başlayacağı belirtilmemiştir. Bu durumda Dairemizin yerleşik içtihatlarında kabul edildiği üzere faizin karar tarihinden itibaren istenebileceği gözönünde bulundurularak itirazın bu hali ile kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda: mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

HGK. 5.4.2000 T. E: 12-739, K: 746

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu