2015 ve Öncesi Yıllar6. Hukuk DairesiKira Alacağının Ödenmemesine Dayalı İcra Takibi (Örnek 13)

Banka ekstresinden davalının kira ödemelerini açıklamada bulunmadan yaptığı anlaşıldığından, bu ödemeler TBK’nun 102. maddesi uyarınca değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulacağı-

Banka ekstresinden davalının kira ödemelerini açıklamada bulunmadan yaptığı anlaşıldığından, bu ödemeler TBK’nun 102. maddesi uyarınca değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulacağı-

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Dava, kesinleşmiş icra takibine dayalı tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı, 20.01.2014 tarihinde tahliye talepli olarak başlattığı takip ile 2013 yılı Ekim, K., Aralık ve 2014 yılı Ocak ayı kira bedeli ile kira sözleşmesinde bulunan muacceliyet şartı gereğince 2014 yılının Şubat, Mart Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları kira bedeli olarak toplam 7.500 TL asıl alacak, 41,42 TL işlemiş faizin tahsilini talep etmiştir. Ödeme emri davalıya tebliğ edilmiş, itiraz edilmediğinden takip kesinleşmiştir. Davalı yargılama sırasında banka dekontları ibraz ederek dava konusu kira borcunun ödendiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, konut kiralarında kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersiz olacağı gerekçesiyle muacceliyet şartı gereğince talep edilen kira bedellerinin istenemeyeceği, diğer aylar kira bedeli yönünden ise davalı borçlunun takip tarihinden önce kira bedellerini alacaklı kiralayanın hesabına yatırdığı, temerrüt olgusunun gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunun 102. maddesine göre taraflar arasında birden fazla borç bulunması halinde “Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme, muaccel borç için yapılmış sayılır. Birden çok borç muaccel ise ödemenin, borçluya karşı ilk olarak takip edilen borç için yapılmış olduğu kabul edilir. Takip yapılmamış ise ödeme, vadesi ilk önce gelmiş olan borç için yapılmış olur.” hükmünü içermektedir. Dosya içerisindeki banka ekstresinden davalının ödemeleri açıklamada bulunmadan yaptığı anlaşılmaktadır. 

Bu durumda; davacı tarafından, davalının dava konusu edilen aylar içinde yaptığı ödemelerin, ödenmeyen önceki aylara mahsup edildiği iddia edildiğine göre mahkemece kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren yapılan tüm ödeme kayıtları getirtilerek kayıtlar üzerinden bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle eksik ödemeler bulunup bulunmadığı tespit edilerek TBK’nun 102. maddesi de nazara alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ödemelerin yapıldığı tarihteki aya ilişkin kira parası olduğu kabul edilerek, davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. 

Karar bu nedenle bozulmalıdır. 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

6. HD. 08.04.2015 T. E: 2320, K: 3489

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu