Görüş Yazıları

İcra Personelinin Çalışma Usulüne İlişkin İİDB Görüş Yazısı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı    : 86420598-109/2282                        13.03.2024
Konu    : İcra Personelinin Çalışma Usulü

DAĞITIM YERLERİNE

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun “İcra daireleri” başlıklı 1’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında “Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince Ülkemiz genelinde Faz I, Faz II ve klasik olmak üzere toplam 592 mahalde 785 icra dairesi faaliyet göstermektedir.
Son yıllarda yapılan alımlar neticesinde icra dairesinde çalışan personel sayısı artış göstermiş, icra dairesinde yapılan işlemlerin tamamı UYAP ortamında yapılmaya başlanmış ve dosyasız çalışma sistemine geçilmiştir.
Teknolojinin gelişmesi, icra dairesinde çalışan personel sayısının artış göstermesi, proje kapsamında icra dairelerinin çalışma usullerinin ve iş bölümünün farklılık göstermesi, personelin mevzuatta düzenlenmiş ayrıntılı görev tanımının bulunmaması nedeniyle icra personelinin görev, yetki ve çalışma usullerine ilişkin olarak genel bir çerçeve çizilmesi ihtiyacının bulunduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda icra dairesinde çalışan personelin de görüşleri alınmak suretiyle çalışma yapılmıştır.
Yapılan çalışma neticesinde;
“Faz I ve Faz II Projelerinin Uygulandığı Mahallerde
-İcra Başmüdürü/İcra Müdürü:
1. İcra dairesinin amiri sıfatıyla dairenin yönetimi ve düzeninden sorumlu olup dairenin işleyişinin usulüne uygun, düzenli, disiplinli, verimli ve istikrarlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, icra dairesini temsil etmek.
2. İcra dairesinde çalışan icra personelinin niteliği, icra dairesindeki iş yoğunluğu vb. hususları gözetmek suretiyle dairenin iş bölümünü düzenlemek ve onaya sunmak.
3. İş bölümünün düzenlenmesi ve onaya sunulması aşamasında uygulanan icra dairesi modeline göre birimlerin ve birimlerde çalışan personelin görev tanımını belirlemek ve dağılımını yapmak.
4. İcra daireleri başkanlıkları veya Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılacak denetim ve teftişlere yönelik gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmak.
5. Kasa iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini düzenli olarak denetlemek.
6. Aynı mahalde bulunan diğer icra daireleri ile görevli bulunduğu icra dairesinde çalışan icra personelinin uygulamalarının farklılık göstermesi hâlinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, girişimlerde bulunmak.
7. İcra dairesi personelinin yıllık izin taleplerini değerlendirmek, mazeret izinlerine ilişkin başvuruları görüşü ile birlikte iletmek.
8. Mesleğe yeni başlayan icra müdür yardımcıları ve icra kâtiplerinin mesleğe uyumunu ve yetişmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç duyulan konularda personele eğitim verilmesi için önerilerde bulunmak.
9. İcra dairesinin fiziki durumu ile ihtiyaç duyulan araç ve gereçler hakkında ilgili yerlere bilgi vermek.
10. Birimlerin iş bölümüne ilişkin görevlerini zamanında yerine getirip getirmediğini denetlemek ve kontrol etmek.
11. Disiplin amiri olduğu personel hakkında disiplin soruşturması yapmak.
12. İcra dosyasının durumu ve işin niteliği gözetilmek suretiyle haciz, kıymet takdiri, tahliye ve teslim gibi işlemler için icra müdür yardımcısı veya icra kâtibini görevlendirmek.
13. Yıllık izin, mazeret izni, eğitim izni gibi nedenlerle görevi başında bulunamayacağı hâllerde göreve vekâlet edecek olan birimden sorumlu icra müdürü/icra müdür yardımcısını belirleyerek onaya sunmak.
-Birimden Sorumlu İcra Müdürü/Birimden Sorumlu İcra Müdür Yardımcısı:
1. İcra başmüdürü tarafından verilen görevleri yapmak.
2. Kasaya (emanet, harç ve cezaevi hesapları) giren ve çıkan parayı karşılaştırmak, kasa hesaplarını tutmak, kasa mevcudunu kontrol etmek.
3. UYAP iş listesine düşen işlerin zamanında ve iş bölümüne göre ilgili icra müdür yardımcısı veya icra kâtibine yönlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak.
4. Yıllık belli periyotlarla dosya kontrolleri yapmak suretiyle takipsizlik, vazgeçme ve infaz nedeniyle işlemsiz kalan dosyaların esas kayıtlarının kapatılmasını sağlayarak yığılmayı önlemek.
5. İcra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin iş bölümüne ilişkin görevlerini zamanında yerine getirip getirmediğini denetlemek ve kontrol etmek.
6. Birimindeki iş ve işlemlerin düzenli ve aksamaya mahal verilmeksizin yerine getirilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, aksayan hususlar ile ilgili olarak icra başmüdürüne/icra müdürüne bilgi vermek.
7. Nemalandırılması gereken paraların nemalandırma işleminin yapılıp yapılmadığını her ayın sonunda kontrol etmek.
8. İcra dosyasının durumu ve işin niteliği gözetilmek suretiyle haciz, kıymet takdiri, tahliye ve teslim gibi işlemler için icra müdür yardımcısı veya icra kâtibini görevlendirmek.
9. Biriminde çalışan personelin yıllık izin ve mazeret izin taleplerini değerlendirilmek üzere görüşüyle birlikte icra başmüdürüne/icra müdürüne sunmak.
-İcra Müdür Yardımcısı:
1. İcra başmüdürü/icra müdürü ve birimden sorumlu icra müdürü/icra müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
2. İş bölümüne göre icra takip dosyalarına gelen talepleri değerlendirerek gerekçesi belirtilmek suretiyle karar vermek.
3. Vermiş olduğu kararların infazını yapmak veya infazını yapmak üzere icra kâtibine tevdi etmek.
4. Görevlendirilmesi hâlinde haciz, kıymet takdiri, tahliye ve teslim gibi işlemleri yapmak.
5. Nafaka ve döviz alacağı ile satış dosyası gibi mahiyeti itibarıyla nitelikli olan dosyaların hesaplarını yapmak.
6. İhalenin feshi ve sıra cetveline itiraz davası açılması veya tasfiye nedeniyle nemalandırılması gereken paraların nemalandırılmasına yönelik işlemleri yapmak.
-İcra Kâtibi:
1. İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
2. İcra dairesine gelen takiplerin UYAP kaydını yapmak.
3. Takip dosyalarının evrakını hazırlamak ve posta işlemlerini yapmak.
4. Görevlendirilmesi hâlinde haciz, kıymet takdiri, tahliye ve teslim gibi işlemleri yapmak.
5. İcra dairesine fiziki olarak gelen her türlü evrakı taramak ve ilgili klasöre takmak.
6. İcra dairesine fiziki olarak gelen dilekçenin havalesini ve müracaat edenin kimlik kontrolünü yapmak.
7. Talep evrakı, itiraz dilekçesi, teminat mektubu, kıymetli evrak vb. işlem yapılması gereken evrakı tarayarak icra müdür yardımcısına sunmak.
8. İcra dairesine müracaat ederek sözlü veya yazılı olarak dosya inceleme talebinde bulunan avukat ve iş sahiplerinin kimlik kontrolünü yapmak, sözlü taleplerini tutanağa geçirmek ve dosyaları inceletmek.
9. İş sahiplerinin talepleriyle ilgili olarak daire içerisinde yönlendirme yapmak.
10. UYAP iş listesine düşen işlerin niteliğine göre kaydını yapmak veya iş bölümüne göre ilgili icra müdür yardımcısına yönlendirmek.
-Tüm İcra Personeli:
1. İcra personelinin görevi ya da mazereti nedeniyle kısa süreli olarak dairede bulunmaması hâlinde hizmeti aksatmayacak şekilde işleyişi devam ettirmek.
2. Mahkeme, savcılık, icra dairesi ve diğer kurumlardan gelen evrakı inceleyerek süresinde cevap verilmesini sağlamak.
3. İcra dairelerince günlük, haftalık ve aylık olarak gereken bildirimleri [cezaevi yapı pulları harcı, tahsil harcı, KDV beyannameleri (satış olmasa dahi) ile stopaj kesintilerine ilişkin bildirimler] yapmak.
4. Dosya ve evrak güvenliğini sağlamak.
5. Kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafaza edilmesini sağlamak.
6. Malın, ayırt edici özelliklerini haciz tutanağında eksiksiz olarak belirtmek ve görsel kayıtlarını alarak UYAP ortamına aktarmak.
7. Tutanaklarda imza sahibinin adı, soyadı ve sicil bilgilerinin yazılarak tutanağın dosyasına girmesini sağlamak.
8. Gün içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tahsilat, reddiyat ve harç makbuzlarını icra dairesinin işleyişine ve iş bölümüne uygun olarak kesmek ve takibini yapmak.
9. İş sahiplerinin icra dairesi ile iletişim kurabilmeleri yönünde kolaylık sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
10. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek.
11. Mevzuattan kaynaklanan veya verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Faz I ve Faz II Projelerinin Uygulanmadığı Mahallerde
-İcra Başmüdürü/İcra Müdürü:
1. İcra dairesinin amiri sıfatıyla dairenin yönetimi ve düzeninden sorumlu olup dairenin işleyişinin usulüne uygun, düzenli, disiplinli, verimli ve istikrarlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, icra dairesini temsil etmek.
2. İcra dairesinde çalışan icra personelinin niteliği, icra dairesindeki iş yoğunluğu vb. hususları gözetmek suretiyle dairenin iş bölümünü düzenlemek ve onaya sunmak.
3. UYAP iş listesine düşen işlerin zamanında ve iş bölümüne göre ilgili icra müdür yardımcısı veya icra kâtibine yönlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak.
4. Yıllık belli periyotlarla dosya kontrolleri yapmak suretiyle takipsizlik, vazgeçme ve infaz nedeniyle işlemsiz kalan dosyaların esas kayıtlarının kapatılmasını sağlayarak yığılmayı önlemek.
5. İcra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin iş bölümüne ilişkin görevlerini zamanında yerine getirip getirmediklerini denetlemek ve kontrol etmek.
6. İcra daireleri başkanlıkları veya Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılacak denetim ve teftişlere yönelik gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmak.
7. Kasaya (emanet, harç ve cezaevi hesapları) giren ve çıkan parayı karşılaştırmak, kasa hesaplarını tutmak, kasa mevcudunu kontrol etmek.
8. Aynı mahalde bulunan diğer icra daireleri ile görevli bulunduğu icra dairesinde çalışan icra personelinin uygulamalarının farklılık göstermesi hâlinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, girişimlerde bulunmak.
9. İcra dairesi personelinin yıllık izin taleplerini değerlendirmek, mazeret izinlerine ilişkin başvuruları görüşü ile birlikte iletmek.
10. Mesleğe yeni başlayan icra müdür yardımcıları ve icra kâtiplerinin mesleğe uyumunu ve yetişmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç duyulan konularda personele eğitim verilmesi için önerilerde bulunmak.
11. İcra dairesinin fiziki durumu ile ihtiyaç duyulan araç ve gereçler hakkında ilgili yerlere bilgi vermek.
12. Disiplin amiri olduğu personel hakkında disiplin soruşturması yapmak.
13. İcra dosyasının durumu ve işin niteliği gözetilmek suretiyle haciz, kıymet takdiri, tahliye ve teslim gibi işlemler için icra müdür yardımcısı veya icra kâtibini görevlendirmek.
14. Yıllık izin, mazeret izni, eğitim izni gibi nedenlerle görevi başında bulunamayacağı hâllerde göreve vekâlet edecek icra müdür yardımcısını belirleyerek onaya sunmak.
-İcra Müdür Yardımcısı:
1. İcra başmüdürü ve icra müdürünce verilen görevleri yerine getirmek.
2. İş bölümüne göre icra takip dosyalarına gelen talepleri değerlendirerek gerekçesi belirtilmek suretiyle karar vermek.
3. Vermiş olduğu kararların infazını yapmak veya infazını yapmak üzere icra kâtibine tevdi etmek.
4. Görevlendirilmesi hâlinde haciz, kıymet takdiri, tahliye ve teslim gibi işlemleri yapmak.
5. Nafaka ve döviz alacağı ile satış dosyası gibi mahiyeti itibarıyla nitelikli olan dosyaların hesaplarını yapmak.
6. İhalenin feshi ve sıra cetveline itiraz davası açılması veya tasfiye nedeniyle nemalandırılması gereken paraların nemalandırılmasına yönelik işlemleri yapmak.
7. Nemalandırılması gereken paraların nemalandırma işleminin yapılıp yapılmadığını her ayın sonunda kontrol etmek.
8. İcra müdürünün öngörülemeyen bir nedenle görevi başında bulunamaması hâlinde göreve vekâlet edecek icra müdür yardımcısının belirlenmesi için bildirimde bulunmak.
-İcra Kâtibi:
1. İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
2. İcra dairesine gelen takiplerin UYAP kaydını yapmak.
3. Takip dosyalarının evrakını hazırlamak ve posta işlemlerini yapmak.
4. Görevlendirilmesi hâlinde haciz, kıymet takdiri, tahliye ve teslim gibi işlemleri yapmak.
5. İcra dairesine fiziki olarak gelen her türlü evrakı taramak ve ilgili klasöre takmak.
6. İcra dairesine fiziki olarak gelen dilekçenin havalesini ve müracaat edenin kimlik kontrolünü yapmak.
7. Talep evrakı, itiraz dilekçesi, teminat mektubu, kıymetli evrak vb. işlem yapılması gereken evrakı tarayarak icra müdür yardımcısına sunmak.
8. İcra dairesine müracaat ederek sözlü veya yazılı olarak dosya inceleme talebinde bulunan avukat ve iş sahiplerinin kimlik kontrolünü yapmak, sözlü taleplerini tutanağa geçirmek ve dosyaları inceletmek.
9. İş sahiplerinin talepleriyle ilgili olarak daire içerisinde yönlendirme yapmak.
10. UYAP iş listesine düşen işlerin niteliğine göre kaydını yapmak veya iş bölümüne göre ilgili icra müdür yardımcısına yönlendirmek.
-Tüm İcra Personeli:
1. İcra personelinin görevi ya da mazereti nedeniyle kısa süreli olarak dairede bulunmaması hâlinde hizmeti aksatmayacak şekilde işleyişi devam ettirmek.
2. Mahkeme, savcılık, icra dairesi ve diğer kurumlardan gelen evrakı inceleyerek süresinde cevap verilmesini sağlamak.
3. İcra dairelerince günlük, haftalık ve aylık olarak gereken bildirimleri [cezaevi yapı pulları harcı, tahsil harcı, KDV beyannameleri (satış olmasa dahi) ile stopaj kesintilerine ilişkin bildirimler] yapmak.
4. Dosya ve evrak güvenliğini sağlamak.
5. Kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafaza edilmesini sağlamak.
6. Malın, ayırt edici özelliklerini haciz tutanağında eksiksiz olarak belirtmek ve görsel kayıtlarını alarak UYAP ortamına aktarmak.
7. Tutanaklarda imza sahibinin adı, soyadı ve sicil bilgilerinin yazılarak tutanağın dosyasına girmesini sağlamak.
8. Gün içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tahsilat, reddiyat ve harç makbuzlarını icra dairesinin işleyişine ve iş bölümüne uygun olarak kesmek ve takibini yapmak.
9. İş sahiplerinin icra dairesi ile iletişim kurabilmeleri yönünde kolaylık sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
10. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek.
11. Mevzuattan kaynaklanan veya verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.” olarak değerlendirme yapılmıştır.
İş bölümünün yukarıda belirtilen görev, yetki ve çalışma usulüne göre düzenlenerek mümkün olduğu ölçüde uygulanması hususunda hassasiyet gösterilmesi ile bu hususlara ilişkin olarak fayda görülen veya aksaklık yaşanılan durumların Başkanlığımıza bildirilmesinin fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Bilgi edinilmesi ile yazımızın yargı çevrenizde bulunan icra dairelerine duyurulmasını rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu