İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

Rehin limiti kapsamındaki diğer alacaklarda önceliği

Şikayetçi vekili, borçlu ile yapılan ticari taşıt kredisi ve rehin sözleşmesi nedeni ile borç ödenmediğinden taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıldığını, ayrıca tarafları aynı olan genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığını, rehinli aracın satılarak paraya çevrildiğini ve sıra cetveli yapıldığını, rehin takibi yapılan dosya alacağı ayrıldıktan sonra geriye kalan bedelin tarafları aynı olan diğer dosya alacağımıza ödenmesi gerekirken icra müdürlüğü tarafından araç üzerinde haciz olmadığından bahisle talebin reddine karar verildiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini talep ve şikayet etmiştir.
Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre; şikayetçi alacaklının borçlu aleyhine başlattığı genel haciz yolu ilamsız takibe ilişkin dosyada ödeme emrinin tebliğ edilmeksizin iade edildiği, takibin kesinleşmediği, dolayısı ile haciz evresine geçilmediği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
Karar, şikayetçi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki ticari nitelikte taşıt kredi uyarınca şikayetçi bankanın doğmuş ve doğacak tüm alacağı rehin ile teminat altına alınmış olduğundan TAKİP YAPILMAMIŞ OLSA DAHİ sıra cetvelinde rehin alacaklısı şikayetçinin rehin limiti kapsamındaki diğer alacaklarda da önceliği olduğu dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
Yargıtay 23.Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/6428
KARAR NO : 2020/740

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu