İcra Harç, Vergi ve Giderler

Orman İşletme Müdürlüğü’nün Harçtan Muafiyeti hk.

YARGITAY
20. Hukuk Dairesi 2008/5156 E.N , 2008/9001 K.N.

İlgili Kavramlar

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI
HAZİNE ADINA TESCİL

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı gerçek kişi ile davalı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı, dava dilekçesinde sınırlarını bildirdiği Şambayadı Köyü Seyrantepe mevkiinde bulunan taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının yararına oluştuğunu iddia ederek Medeni Yasanın 713. maddesi hükmüne göre adına tescilini istemiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı gerçek kişi ile davalı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Yasanın 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde dava tarihinden önce yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmamaktadır.

Taşınmazın bulunduğu yerde genel arazi kadastrosu işlemi 1952 yılında yapılmış ve 03 /02 /1953 – 04/ 03/ 1953 tarihleri arasında ilan edilerek 05/ 03/ 1953 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşme tarihi ile davanın açıldığı tarih arasında 20 yıllık süre geçmiştir.

1- Çekişmeli taşınmazın tarımda kullanılmamış, yer yer blok kayalar ile say tabir edilen geniş blok kayalıklarla kaplı, toprak derinliği sığ, toprak yapısı olarak komşu tarım alanlarından farklılık gösteren, ekonomik olarak tarım yapılmasına elverişli olmayan, kayalık ve çalılık iken tarım alanına dönüştürülmeye çalışılmışsa da imar ve ihya edilmemiş nitelikte bir yer olduğu tarım uzmanı bilirkişi raporu ile belirlendiğinden davacı gerçek kişinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Orman Yönetiminin temyiz itirazlarına gelince; yönetim, tescili istenen yerin devlet ormanı olduğu iddiası ve orman niteliği ile Hazine adına tescili istemi ile davaya katılmış, ancak 5018 ve 492 Sayılı Yasalar gereğince Orman Genel Müdürlüğünün harçtan muaf olduğu gerekçesi ile katılım harcı yatırmamıştır.

5538 Sayılı Yasanın 19. maddesi ile 5018 Sayılı yasaya ekli I sayılı cetvelde yapılan değişiklik sonucu Orman Yönetimi II sayılı cetvele dahil edildiğinden ve belirtilen cetvelde sayılı kuruluşlar da harca tabi olduğundan katılım harcı ödenmesi zorunlu olduğu gibi yönetimin istemi hakkında olumlu yada olumsuz bir hüküm kurulmamıştır. Değinilen yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: 1- Yukarıda 1. bendde açıklanan nedenlerle davacı gerçek kişinin temyiz itirazlarının REDDİNE,

2- Yukarıda 2. bendde açıklanan nedenlerle Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 24.06.2008 günü oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu