İcra Harç, Vergi ve Giderler

CEYP (Cezaevi Yapı Pulu Harcı) İade İşlemleri

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu
(İşyurtları Daire Başkanlığı)

Sayı : E–622.03-1143/4429 10.03.2022
Konu : Cezaevi Yapı Pulu Harcı.

İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 11/03/2019 tarihli ve 19942684/596/4749 sayılı yazımız.
b) 31/03/2021 tarihli ve 19942684/995/4409 sayılı yazımız.

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 80 inci maddesi ile cezaevi yapı pulu harçları, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun sermaye kaynakları arasında sayılmıştır. İcra Müdürlüklerince 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği tahsil edilerek İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ait Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Adliye Sarayı Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR750001500158007290492790 nolu hesabına aktarılmaktadır.
Kurumumuz hesaplarına aktarılan ve Ülke genelinde faaliyetini sürdüren, İcra Müdürlüklerince çeşitli sebeplerle (mükerrerlik, muafiyet, sehven yatırılma, sehven takip miktarından fazla yatırılma, sistem hatası, tahsil harcının sehven hesabımıza yatırılması, mahkeme kararına istinaden vb. nedenler ile) iadesi talep edilen cezaevi yapı pulu harçlarına ilişkin;
İlgi a) sayılı yazımız ile kurum personellerimiz tarafından icra müdürlüklerinin cezaevi yapı pulu harcı iadesi taleplerine ilişkin yoğun emek ve zaman harcandığı, iade işlemlerine ilişkin aksaklıklar yaşandığı belirtilerek Başkanlığınıza ve ülke genelinde faaliyet gösteren İcra Müdürlüklerine yazı yazılarak, İcra Müdürlükleri tarafından Kurumumuza UYAP sisteminden gönderilen iade taleplerinde ekte sunulması gereken evrakların neler olduğu, evrakların nitelikleri ve iade talebinin nasıl yapılacağı hususları belirtilmiştir.
Başkanlığınıza hitaben yazılan İlgi b) sayılı yazımız ile İcra Müdürlüklerince ilgi a) sayılı yazımızın dikkate alınmadığı gereken hassasiyetin gösterilmediği, bu nedenle kurum personellerimiz tarafından aradan geçen süre içerinde artan iş yükü de dikkate alındığında daha yoğun emek ve zaman harcandığı, yazımızın dikkate alınmaması nedeni ile iade işlemlerine ilişkin aksaklıklar yaşandığı belirtilerek Başkanlığınızca taşra teşkilatınıza ilgi a) sayılı yazıda açıklanan hususların dikkate alınarak gerekli duyurunun yapılması, yapılan duyuruya ilişkin Kurumumuza bilgi verilmesi istenilmiş ise de; Kayıtlarımızın tetkikinden bugüne kadar yazımıza cevap verilmediği anlaşılmıştır.
Aradan geçen zaman içerisinde ülke genelinde faaliyet gösteren icra müdürlüklerinin iş hacmindeki artış dikkate alındığında cezaevi yapı pulu harcının iadesi taleplerinde de artışın oluştuğu, söz konusu iş artışı ile beraber İcra Müdürlükleri tarafından ilgi a) sayılı yazımızın dikkate alınmaması ve gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeni ile Kurumumuz personellerinin iş yükünün daha da arttığı, kurum personellerimiz tarafından daha yoğun emek ve zaman harcandığı tespit edilmiştir.
İade taleplerinde yaşanılan aksaklıklar aşağıda belirtilmiş olup;

-İcra Müdürlüklerinin iade taleplerini yalnızca UYAP sitemi üzerinden yapmaları gerekirken fiziki evrak göndererek ya da her iki kanaldan da aynı anda talepte bulunmaları,
-İcra Müdürlüklerinin UYAP sisteminde iade talebinde bulunurken talebin gönderileceği kurum olarak Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu yerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü veya Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünü seçmeleri ve bunun sonucunda taleplerin Kurumumuza ulaşmaması,
-İcra Müdürlüklerinin iade talep yazısında ve karar tensip tutanağında iade sebebini net ve açık bir biçimde belirtmemeleri,
-İade talebinde bulunan İcra Müdürlüklerinin Kurumumuz tarafından istenen evrak suretlerini tam ve okunaklı olacak şekilde ekte sunmamaları,
-İcra Müdürlükleri tarafından İcra ve İflas Kanununun 40 ıncı maddesi kapsamında yapılan iade taleplerinde üst mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi vb.) kararlarının ekte sunulmaması,
-İade talebinde bulunan İcra Müdürlüklerinin Kurumumuz tarafından istenen evrak suretleri haricinde istenmeyen belgeleri ekte sunmaları,
-Mahkeme kararlarına istinaden yapılan iade taleplerinde ekte mahkeme kararının sunulmaması,
-İade taleplerinde karar tensip tutanağının UYAP sisteminden İcra Müdürlüklerince oluşturulup ekte sunulması gerekirken, avukat dilekçelerine kaşe basılması sureti ile söz konusu dilekçelerin İcra Müdürlüklerince karar tensip tutanağı olarak kabul edilip ekte sunulması,
-İcra Müdürlüklerinin iade talep yazısında ve karar tensip tutanağında iadesi talep edilen tutarı net ve açık bir biçimde belirtmemeleri,
-İcra Müdürlüklerinin iade talep yazılarında İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgilerini (Banka Adı – IBAN Numarası) belirtmemeleri,
-İcra Müdürlüklerinin iade talep yazılarında İcra Müdürlüğüne ait vergi dairesi bilgilerini ve vergi kimlik numaralarını belirtmemeleri,
-Mükerrerlik nedeni ile iadesi talep edilen cezaevi yapı pulu harçlarında asıl ve mükerrer cezaevi yapı pulu harçlarına ilişkin Kurumumuz tarafından istenilen belgelerin tam olarak gönderilmesi gerekirken, yalnızca mükerrer harca ilişkin belgelerin gönderilmesi,
-Kurumumuza yapılan iade taleplerinin değerlendirilerek İcra Müdürlüklerine iadenin yapılmasına rağmen, İcra müdürlüklerince aynı cezaevi yapı pulu harcı makbuzu ile mükerrer iade talebinde bulunulması,
-İade taleplerinin değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen eksik belgelerin tamamlanabilmesi için Kurumumuz tarafından İcra Müdürlükleri ile defalarca yazışma yapılması,
-İcra Müdürlüklerince yapılan iade taleplerinde talepte bulunulan esas dosya numarasında değişiklik olması durumunda esas yenileme yazısının ekte sunulmaması, dolayısı ile İcra Müdürlüğüne ait üst yazıdaki dosya esas numarası ile ekte sunulan cezaevi yapı pulu harcı alındı makbuzundaki dosya esasının bir birini tutmaması nedeni ile Kurumumuzca işlem tesis edilememesi,
-Takip miktarının mahkeme kararı ile değişmesi nedeni ile fazla yatan cezaevi yapı pulu harçlarının iadesi talep edilirken üst yazıda ve karar tensip tutanağında mahkeme kararı öncesine ait takip miktarı ile mahkeme kararı sonrası takip miktarının belirtilmemesi,
-Kurumumuz tarafından iade talebinin değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen eksik belgelerin tamamlanması için yapılan yazışmalara İcra Müdürlüklerince süresinde cevap verilmemesi,
-Kanunlarda özel olarak cezaevi yapı pulu harcından muaf olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlardan (Türkiye Vakıflar Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu vb.) İcra Müdürlüklerinin gereken hassasiyeti göstermemeleri nedeni ile cezaevi yapı pulu harcı tahsil edilerek, Kurumumuz hesaplarına aktarılması, akabinde de muafiyet nedeni ile tekrar iadesinin talep edilmesi,

-İcra Müdürlüklerinin iade talep yazılarında cezaevi yapı pulu harcına esas takip miktarını belirtmemeleri,
-İcra Müdürlüklerince bir esas dosyasından çok sayıda cezaevi yapı pulu harcı alındı makbuzu ekte sunularak yapılan iade taleplerinde ilgili esastan tahsil edilen cezaevi yapı pulu harçlarına ilişkin raporun sunulmaması,
-Maliye Bakanlığı hesaplarına aktarılması gereken tahsil harçlarının, İcra Müdürlüklerinde görevli personelin gereken hassasiyeti göstermemeleri nedeni ile Kurumumuz hesaplarına aktarılması, akabinde ivedi olarak aynı gün maliye hesaplarına aktarılmak üzere iadesinin talep edilmesi,
-İade taleplerine ilişkin İcra Müdürlükleri ile yapılması gerekli görülen şifaen görüşmelerin İcra Müdürlüklerinin iade talep yazılarında iletişim bilgilerini belirtilmemesi nedeni ile yapılamaması,
-İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğünün bağlı bulundukları, Cumhuriyet Başsavcılığı santralinden ulaşılmaya çalışılsa dahi icra müdürlüklerince telefonlara cevap verilmemesi gibi sebeplerle iade taleplerinde ciddi sıkıntılar yaşanmakta, iş yükü, kırtasiye, emek ve zaman kaybı oluşturmakla beraber bu sorunların çözümüne yönelik ilgili birim personelimizce çok yoğun bir mesai harcandığı görülmektedir.
Bu itibarla; cezaevi yapı pulu harç iadesi taleplerinde söz konusu olumsuzlukların giderilebilmesi, kayıtların Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde zamanında yapılması için işlemlerin daha hızlı, ekonomik, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, düzenli ve tekrar yazışmaya mahal verilmeden yapılabilmesi için ülke genelinde faaliyet gösteren icra müdürlüklerince yazımızda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması, iade taleplerinde ekte sunulan ve iade taleplerinde konusuna göre istenilen belgelerin eksiksiz ve tam, okunaklı olacak şekilde yalnızca UYAP sistemi üzerinden Kurumumuza gönderilmesinin sağlanması hususunda;
Başkanlığınıza bağlı tüm İcra Müdürlüklerine bilgi verilmesi ile İcra Müdürlüklerinde görevli bulunan tüm personelin konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermesi ve Başkanlığınızca yapılan duyuruya ilişkin Kurumumuza bilgi verilmesi hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.

EKLENECEK EVRAKLAR

SEHVEN KESİLEN VEYA SEHVEN FAZLA KESİLEN CEZAEVİ YAPI PULU HARÇLARININ İADESİ TALEP EDİLDİĞİNDE

İcra Dairesi tarafından UYAP sisteminde düzenlenecek karar tensip tutanağı sureti (İcra Müdürlüğünce düzenlenecek)
Kapak hesabının,
İlgili esas dosyasından tahsil edilen cezaevi yapı pulu harçlarına ilişkin listenin/raporun,
Cezaevi yapı pulu harcı alındı makbuz sureti,
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri sureti ( günlük tahsilat toplamı ve iadesi istenen tutar olacak şekilde),
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri günlük tahsilat toplamının İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ait Türkiye Vakıflar Bankası Müdürlüğü nezdindeki TR750001500158007290492790 nolu hesabına havale yapıldığına dair dekont sureti,
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgileri (Banka Adı ve IBAN),
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgileri,

MAHKEME KARARINA İSTİNADEN CEZAEVİ YAPI PULU HARÇLARININ İADESİ TALEP EDİLDİĞİNDE

İlgili Mahkeme kararının sureti,
İcra Dairesi tarafından UYAP sisteminde düzenlenecek karar tensip tutanağı (İcra Müdürlüğünce düzenlenecek)
Kapak hesabının,
İlgili esas dosyasından tahsil edilen cezaevi yapı pulu harçlarına ilişkin listenin/raporun,
Cezaevi yapı pulu harcı alındı makbuz sureti,
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri sureti ( günlük tahsilat toplamı ve iadesi istenen tutar olacak şekilde ),
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri günlük tahsilat toplamının İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ait Türkiye Vakıflar Bankası Müdürlüğü nezdindeki TR750001500158007290492790 nolu hesabına havale yapıldığına dair dekont sureti,
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgileri (Banka Adı ve IBAN),
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgileri,

MÜKERRER OLARAK YATIRILAN CEZAEVİ YAPI PULU HARÇLARININ İADESİ TALEP EDİLDİĞİNDE

İcra Dairesi tarafından UYAP sisteminde düzenlenecek karar tensip tutanağı (İcra Müdürlüğünce düzenlenecek)
Kapak hesabının,
İlgili esas dosyasından tahsil edilen cezaevi yapı pulu harçlarına ilişkin listenin/raporun,
Asıl ve Mükerrer Cezaevi yapı pulu harcına ilişkin;
Cezaevi yapı pulu harcı alındı makbuz sureti,
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri sureti ( günlük tahsilat toplamı ve iadesi istenen tutar olacak şekilde ),
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri günlük tahsilat toplamının İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ait Türkiye Vakıflar Bankası Müdürlüğü nezdindeki TR750001500158007290492790 nolu hesabına havale yapıldığına dair dekont sureti,
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgileri (Banka Adı ve IBAN),
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgileri,

MUAFİYET NEDENİYLE CEZAEVİ YAPI PULU HARÇLARININ İADESİ TALEP EDİLDİĞİNDE

İcra Dairesi tarafından UYAP sisteminde düzenlenecek karar tensip tutanağı (İcra Müdürlüğünce düzenlenecek)
Kapak hesabının,
İlgili esas dosyasından tahsil edilen cezaevi yapı pulu harçlarına ilişkin listenin/raporun,
Cezaevi yapı pulu harcı alındı makbuz sureti,
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri sureti ( günlük tahsilat toplamı ve iadesi istenen tutar olacak şekilde ),
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri günlük tahsilat toplamının İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ait Türkiye Vakıflar Bankası Müdürlüğü nezdindeki TR750001500158007290492790 nolu hesabına havale yapıldığına dair dekont sureti,
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgileri (Banka Adı ve IBAN),
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgileri,

BAŞKANLIĞIMIZ HESAPLARINA GÜNLÜK AKTARILACAK HARÇ TOPLAMININ MÜKERRER YATIRILMASI DURUMUNDA

İcra Dairesi tarafından UYAP sisteminde düzenlenecek karar tensip tutanağı (İcra Müdürlüğünce düzenlenecek)
Cezaevi yapı pulu yevmiye defterinin son sayfasının sureti (günlük tahsilat toplamı olacak şekilde),
Cezaevi yapı pulu yevmiye defteri günlük tahsilat toplamının İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ait Türkiye Vakıflar Bankası Müdürlüğü nezdindeki TR750001500158007290492790 nolu hesabına havale yapıldığına dair dekont sureti,
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgileri (Banka Adı ve IBAN),
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgileri,

BAŞKANLIĞIMIZ HESAPLARINA SEHVEN AKTARILAN TAHSİL HARÇLARININ İADESİ TALEP EDİLDİĞİNDE

İcra Dairesi tarafından düzenlenecek karar tensip tutanağı
Tahsil harcı yevmiye defteri sureti ( günlük tahsilat toplamı olacak şekilde yalnızca son sayfası),
Tahsil harcı yevmiye defteri günlük tahsilat toplamının İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına ait Türkiye Vakıflar Bankası Müdürlüğü nezdindeki TR750001500158007290492790 nolu hesabına havale yapıldığına dair dekont sureti,
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgileri (Banka Adı ve IBAN),
İade talebinde bulunan İcra Müdürlüğüne ait vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgileri,

Başa dön tuşu