Görüş Yazıları

Cebri İcra Yoluyla Satışta İhtiyati Tedbirin Mahiyeti

Cebri İcra Yoluyla satışlarda ihtiyati tedbirin mahiyeti ve cebri icra yoluyla satılmasına engel olup olmadığı, satışa hazırlık aşamasında Mahkemeye bu hususun sorulması, Mahkemelerce verilecek cevap ile tescil müzekkeresine bu cevabın eklenmesi gerektiğiyle ilgili Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ve ihtiyati tedbirin mahiyeti başlıklı ekini yükledim.
Konu uygulamada çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için tüm grup üyelerine Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ve ekini okumalarını tavsiye ederim.
T.C
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 73640249-045.02[02]-105-2014-53/1770 27/01/2015
Konu : İhtiyati Tedbirin Mahiyeti
…………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İlgi : a) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 30/12/2014 tarih ve 29194 sayılı yazısı. Kuruluna hitaben 30.04.2014 tarih ve 4706 sayılı yazısı,
b) Bakırköy 18. İcra Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 2014/674 Muh sayılı yazısı. sayılı yazısı.
Üzerinde ihtiyati tebdir şerhi bulunan taşınır veya taşınmaz malların icra yolu ile satışı sırasında söz konusu şerhlerin satışı engelleyip engellemediği hususlarında ilgili mahkemelerden yeterli cevap verilmediği ve tedbirin mahiyeti ile satışa engel olup olmadığının bildirilmemesi sebebiyle yapılan ihalelerin yargı mercilerince feshine karar verildiğinden bahisle icra dairelerinden mahkemelere bu hususta sorulan sorulara eksiksiz cevap verilmesi hususunda genel bir duyuru yapılması talepli ilgi (b) yazı incelendi.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389 ve devamı maddelerinde ihtiyati tedbir kurumu düzenlenmiş, hukuki mahiyet ve sonuçları ile tedbire muhalefetin cezası hüküm altına alınmıştır. Yüksek Seçim Kurulunun ilgi yazıları ve yazılar içeriğinde bahsedilen 05.10.2013 tarih ve 2013/415 sayılı kararı ek-3’te gönderilmiştir.
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 144 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında taşınmazı paraya çeviren icra dairesinin o taşınmaz üzerindeki irtifak haklarına, taşınmaz mükellefiyetlerine ve taşınmaz rehin haklarına dair kayıtların tapu sicilinden terkin ve nakillerini de yaptıracağı hüküm altına alınmıştır.
Personel Genel Müdürlüğününün 08.06.2014 tarih ve 82084579/3839/20585 sayılı genel yazısında; üzerinde ihtiyati tedbir kararı bulunan taşınır veya taşınmaz malların satışında bu malların üzerinde bulunan ihtiyati tedbir şerhlerinin satışa engel olup olmadığının tam olarak tespit edilmeden yapılan satışların sonradan ihalenin feshi ile geçersiz hale gelip tazminat taleplerine konu olabileceği belirtilmiştir.
Bu itibarla;
İhtiyati tebdir kararı verilen taşınır veya taşınmaz malların satışına esas olmak üzere, icra müdürlüklerince tedbir kararının satışa engel olup olmadığı ve tedbirin mahiyetine ilişkin görüş isteyen yazılara zamanında eksiksiz olarak ve cevap verilerek ilerde yaşanabilecek bir takım mağduriyetlerin önüne geçilmesi konularında,
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki mahkemelere duyurulmasını rica ederim.
Feyzullah TAŞKIN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür V.
e-imzalıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu