Taşınır Satış

Altın ve Gümüş Eşyanın İcra Yoluyla Satışı

İcra ve İflas Kanunu Madde – 117 Altın ve gümüş eşya, maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz.
AÇIKLAMALAR
Bu şart, birinci ve ikinci açık arttırmalar için İcra ve İflas Kanun’ nun 115. maddesine ek olarak getirilmiştir. Altın ve gümüş eşya haczedildiğinde bunların değeri kuyumcu olan bir bilirkişi marifeti ile tesbit edilir. Haczedilen eşyalar icra müdürlüğüne ait bir kasada muhafaza edilir. Yediemine  teslim edilmez.
Birinci artırmada tahmin edilen bedelin “yüzde ellisini” karşılaması yeterli değildir. İcra ve İflas Kanunu’ nun 114. maddesinin 4. fıkrasındaki yüzdelik oran burada uygulanamaz.
Altın ve gümüş eşyanın satılabilmesi için aynı zamanda bunların maden halindeki kıymetlerinin teklif edilmesi gerekir. Artırmada teklif edilen bedel, maden halindeki bedeli karşılamazsa, icra memuru satışı düşürür ve artırmada pey sürmüş olanlar, sürdükleri pey nedeniyle doğmuş olan sorumluluklardan kurtulmuş olurlar.
KONUYA ÖRNEK YARGITAY İÇTAHADI:
Özet:Altın ve gümüş eşya, maden halindeki kıymetilerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz.
Haczedilen muhtelif niteleikteki gümüş eşyanın 19.02.2002 tarihli haciz sırasında ve borçlunun yüzüne karşı kıymet takdiri yapılmış ve anılan tarihte 42.307.500.000 TL değerinde oldukları tesbit edilmiştir. Kıymet takdirine itiraz edilmediği ve bu hususun kesinleştiği görülmektedir.
Menkul satışını düzenleyen İİK’nın 155 ve 116. maddelerinde birinci ve ikinci açık artırma için gerekli koşullar açıklandıktan sonra 117. maddede “altın ve gümüş eşyanın, maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedelle satılamayacağına” hükme bağlanmıştır. Anılan şart birinci ve ikinci açık arttırmalar için İİK’nın 115 ve 116. maddelerine ek olarak getirilmiştir. Pazarlıkla satış yapılmadığına göre İİK’nın 119. maddesi bu somut olayda uygulanamaz. O halde, birinci satışta teklif edilen bedel taktir edilen kıymetin İİK’nın 115. maddesindeki orana ulaşılamadığı için icra müdürlüğünce satışın düşürülmesi gerekirken ihalenin yapılması yasaya aykırı ve bu nedenle ihalenin feshi yerine bu istemin reddi isabetsizdir.
(2002/23811 Esas ve 2002/25699 Karar sayılı dosyaya ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 02.12.2002 tarihli kararı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu