2015 ve Öncesi YıllarHacizHGKİlamsız İcra

«Yenileme bildirisi»nin tebliğ edilmesinin -İİK. 62 vd. göre- borçluya yeniden itiraz hakkı (olanağı) vermeyeceği borçlunun bu durumda ancak İİK. 71’e göre «takibin iptalini» ya da «takibin ertelenmesini» veya «icranın geri bırakılmasını» isteyebileceği–

«Yenileme bildirisi»nin tebliğ edilmesinin -İİK. 62 vd. göre- borçluya yeniden itiraz hakkı (olanağı) vermeyeceği borçlunun bu durumda ancak İİK. 71’e göre «takibin iptalini» ya da «takibin ertelenmesini» veya «icranın geri bırakılmasını» isteyebileceği–

Taraflar arasındaki «şikayet» davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar İcra Hukuk Mahkemesi’nce şikayetin reddine dair verilen 27.09.2002 gün ve 2002/1192 E. 1484 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31.12.2002 gün ve 2002/26771/28117 sayılı ilamı ile; (…Borçluya İİK’nun 78/4. maddesine göre gönderilen yenileme dilekçesi aynı yasanın 60. maddesinde öngörülen ödeme emri mahiyetinde olmadığından ödeme emrine itirazla ilgili yasal sonuçlar doğurmayacağından, borçluya yeniden itiraz hakkı vermez. Sadece alacaklıya yeniden haciz isteme hakkı bahşeder. Bu nedenle icra müdürünün yenileme dilekçesine karşı itiraz olması sebebiyle alacaklının haciz talebini reddetmesi ve takibi durdurması yerinde olmadığından mercii hakimliğince anılan karara yönelik şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile red kararı verilmesi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu Kararı

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

HGK. 28.1.2004 T. E: 12-55, K: 34

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu