12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİşlem ŞikayetiTebligat

Usulsüz tebligat şikayeti İİK’nun 18. maddesi gereğince icra mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanır. İİK’nun 16/1 ve 18/2. maddesindeki açık hükümler gereğince şikayetin icra mahkemesine yapılması gerekir; icra müdürlüğüne yapılan şikayet geçerli değildir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
  T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
  Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2012/10947
KARAR NO : 2012/28661
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 12. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/02/2012
NUMARASI : 2012/56-2012/13
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Davacı borçlu aleyhine İzmir 23. İcra Müdürlüğü’nün 2011/12036 Esas sayılı dosyasında ilamsız icra takibi yapılmış, borçlu tarafından 07.02.2012 tarihinde hem icra müdürlüğüne hem de İzmir 12. İcra Hukuk Mahkemesi’ne usulsüz tebligat şikayetinde bulunulmuştur. İzmir 23. İcra Müdürlüğü’nün 08.02.2012 tarihli kararı ile icra müdürlüğünün usulsüz tebligat şikayetini inceleme yetkisi bulunmadığı belirtilerek talep reddedilmiştir.
Borçlu ödeme emrini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde usulsüz tebligat şikayetinde bulunabilir. Usulsüz tebligat şikayeti İİK’nun 18. maddesi gereğince icra mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanır. İİK’nun 16/1 ve 18/2. maddesindeki açık hükümler gereğince şikayetin icra mahkemesine yapılması gerekir; icra müdürlüğüne yapılan şikayet geçerli değildir.
Mahkemece; usulsüz tebligat şikayetinin mahkemeye 07.02.2012 tarihinde yapıldığı, icra müdürlüğünün ise usulsüz tebligat şikayetini 08.02.2012 tarihinde reddettiği için şikayetin incelenemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi İİK’nun 16/1. maddesine göre isabetli olmamıştır.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/10/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu